Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Dátum podania: 28.05.2021
Doba realizácie: 11/2020 - 12/2022
Obsah projektu:    
Úprava vnútrobloku na sídlisku Družba v jeho západnej časti s dôrazom na šetrenie a skvalitnenie životného prostredia a zlepšenie kvality života v meste. Realizovaním projektu vznikne na sídlisku park s rôznymi plochami určenými na športovo-pohybové aktivity a relax pre všetky vekové kategórie obyvateľov sídliska.
Celkové predpokladané náklady: 1 263 583,42 €
z toho požadovaná dotácia: 1 200 404,25 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II.“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Dátum podania: 28.05.2021
Doba realizácie: 08/2020 – 02/2023
Obsah projektu:    
Navrhované územie je v projekte rozdelené  na 2 celky pomenované ako Vnútroblok Grešákova ul. a časť Pri plavárni. V riešených častiach dochádza ku kompletnej revitalizácii. Jedná sa o výmeny poškodených povrchov za nové vodopriepustné povrchy, výmenu a doplnenie mobiliáru, verejného osvetlenia, v časti pri Plavárni s doplnením fontány, záhradného amfiteátru, altánku a športových prvkov. Navrhované riešenie má výrazne doplnenú výsadbu zelene - vzrastlej, kríkovej aj záhonov.
Celkové predpokladané náklady: 1 031 105,13 €
z toho požadovaná dotácia: 979 549,87 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov tretia etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 27.04.2021
Doba realizácie: 03/2020 – 05/2022
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Sázavského v Bardejove - náhrada jestvujúceho asfaltového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty,
2. Zelená strecha na administratívnej budove medzi Športovou halou a telocvičňou – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady: 349 789,84 €
z toho požadovaná dotácia:  332 300,35 €

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – sídliská Vinbarg a Družba
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 30.12.2020
Doba realizácie: 12/2020 – 01/2022
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Vodozádržné opatrenie na sídlisku Družba – úprava parkoviska - vybúranie asfaltového povrchu s príslušnými vrstvami a jeho nahradenie vsakovacími AS – TTE roštami aj s príslušnou podkladovou vrstvou,
2. Vodozádržné opatrenia na sídlisku Vinbarg:
- dažďová záhrada vo vnútrobloku pri plavárni - budovanie bioretenčného systému na zadržiavanie zrážkovej vody,     
- retenčný a vsakovací objekt pri športovom ihrisku, ktorý pozitívne ovplyvňuje mikroklímu a zachytáva vodu pre potreby závlahy v prípade extrémneho sucha,
- vegetačné úpravy - odstránenie nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar, zdržanie zrážkovej vody v danom území a podporu biodiverzity.
Celkové predpokladané náklady: 429 118,33 €
z toho požadovaná dotácia: 407 662,41 €

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – vodozádržné opatrenia I.
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 31.08.2020
Doba realizácie: 08/2020 – 10/2021
Obsah projektu:   
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Verejné priestranstvo ul. Komenského - AB v Bardejove – oprava a výmena povrchu spevnenej vodonepriepustnej asfaltovej plochy pred objektom služieb za konštrukciu prepúšťajúcu povrchové vody do podložia a umožňujúcu jej spätné odparovanie,
2. Vegetačná strecha na hospodárskej časti a pavilónoch a A a B MŠ na Gorkého ul. Bardejov – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novonavrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady: 397 923,69 €
z toho požadovaná dotácia: 378 027,51 €

„SMART Bardejov – mesto na dosah“
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.4. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
Dátum podania: 26.08.2020
Doba realizácie: 01/2021 – 12/2021
Obsah projektu:    
Budovanie IKT platforiem v rámci mesta s cieľom zaviesť a prepojiť univerzálnu IoT softvérovú platformu a externé senzory a zariadenia potrebné pre získavanie a poskytovanie dát, resp. ďalšiu prácu s týmito dátami a ich zhodnocovanie. Zber dát bude zameraný na nasledovné oblasti:
1. Doprava –zber údajov o statickej doprave a návrh riešenia problematických parkovísk v meste, obsadenosť parkovacích miest, ich rezervácia, úhrada a kontrola parkovného, inštalácia moderného senzorického parkovacieho systému,
2. Životné prostredie – zber dát o kvalite ovzdušia, ich vyhodnocovanie a smart manažment lokálnych environmentálnych ukazovateľov (predovšetkým CO2, prachové častice , emisie, teplota, tlak, vlhkosť, vietor, úroveň zrážok, atď.), inštalácia senzorov a meteostaníc.
3. E-government - tvorba verejných politík a zlepšenie komunikácie medzi samosprávou a občanmi zavedením novej platformy „Open Data“.
Celkové predpokladané náklady: 502 933,00 €
z toho požadovaná dotácia:  477 786,35 €

„Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Dátum podania: 14.08.2020
Doba realizácie: 02/2020 – 09/2022
Obsah projektu:    
Rozšírenie existujúceho zberného dvora, ktorý slúži na zber odpadov, zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy. Cieľom projektu je zefektívnenie a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek realizovaním nasledovných aktivít:
1. Stavebné úpravy zberného dvora pre rozšírenie kapacity systému triedeného zberu v Meste Bardejov.
2. Zariadenie zberného dvora náležitou technikou a vybavením na rozšírenie kapacity systému triedeného zberu.
Celkové predpokladané náklady: 716 573,78 €
z toho požadovaná dotácia: 680 745,09 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov štvrtá etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 28.05.2020
Doba realizácie: 05/2020 – 07/2021
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Wolkerova v Bardejove – náhrada jestvujúceho asfaltového resp. betónového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty na 3 existujúcich parkoviskách, jedno pred Zariadením pre seniorov a dve pred obytnými blokmi,
2. Vegetačná strecha na objekte šatní pri telocvični ZŠ B. Krpelca – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novo navrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  240 631,74 €
z toho požadovaná dotácia:  228 600,15 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov - druhá etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 31.01.2020
Doba realizácie: 12/2019 - 11/2020
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1.    Zelené parkovisko na ul. Družstevná – 2. časť- výmena jestvujúceho asfaltu za vsakovacie rošty a doplnenie vzrastlej zelene,
2.    Zelená strecha na pavilóne „B“ na ZŠ Vinbarg – výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  294 295,72,00 €
z toho požadovaná dotácia:  279 580,93,00 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 02.12.2019
Doba realizácie: 02/2020 - 10/2020
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Družstevná - výmena jestvujúceho asfaltu za vsakovacie rošty a doplnenie vzrastlej zelene
2. Zelená strecha na telocvični pri športovej hale – výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  412 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 391 400,00 €

„Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v  Bardejove“
Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Dátum podania: 28.10.2019
Doba realizácie: 01/2020 - 12/2020
Obsah projektu:    
Zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným službám v meste Bardejov a zvýšenie kvality bývania budovaním základnej technickej infraštruktúry realizovaním nasledovných aktivít:
-    rekonštrukcia a dostavba miestnych komunikácií na Poštárke,
-    rekonštrukcia miestnych komunikácií pre peších spájajúcich Poštárku s centrom mesta,
-    výstavba chodníka spájajúceho segregovanú časť Dlhá Lúka s jej mestskou časťou.
Celkové predpokladané náklady: 1 086 147,60 €
z toho požadovaná dotácia:  1 031 840,22 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Družba v meste Bardejov“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Dátum podania: 28.05.2021
Doba realizácie: 11/2020 - 12/2022
Obsah projektu:    
Úprava vnútrobloku na sídlisku Družba v jeho západnej časti s dôrazom na šetrenie a skvalitnenie životného prostredia a zlepšenie kvality života v meste. Realizovaním projektu vznikne na sídlisku park s rôznymi plochami určenými na športovo-pohybové aktivity a relax pre všetky vekové kategórie obyvateľov sídliska.
Celkové predpokladané náklady: 1 263 583,42 €
z toho požadovaná dotácia: 1 200 404,25 €

„Regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg - Etapa II.“
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 4 Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Dátum podania: 28.05.2021
Doba realizácie: 08/2020 – 02/2023
Obsah projektu:    
Navrhované územie je v projekte rozdelené  na 2 celky pomenované ako Vnútroblok Grešákova ul. a časť Pri plavárni. V riešených častiach dochádza ku kompletnej revitalizácii. Jedná sa o výmeny poškodených povrchov za nové vodopriepustné povrchy, výmenu a doplnenie mobiliáru, verejného osvetlenia, v časti pri Plavárni s doplnením fontány, záhradného amfiteátru, altánku a športových prvkov. Navrhované riešenie má výrazne doplnenú výsadbu zelene - vzrastlej, kríkovej aj záhonov.
Celkové predpokladané náklady: 1 031 105,13 €
z toho požadovaná dotácia: 979 549,87 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov tretia etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 27.04.2021
Doba realizácie: 03/2020 – 05/2022
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Sázavského v Bardejove - náhrada jestvujúceho asfaltového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty,
2. Zelená strecha na administratívnej budove medzi Športovou halou a telocvičňou – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady: 349 789,84 €
z toho požadovaná dotácia:  332 300,35 €

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – sídliská Vinbarg a Družba
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 30.12.2020
Doba realizácie: 12/2020 – 01/2022
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Vodozádržné opatrenie na sídlisku Družba – úprava parkoviska - vybúranie asfaltového povrchu s príslušnými vrstvami a jeho nahradenie vsakovacími AS – TTE roštami aj s príslušnou podkladovou vrstvou,
2. Vodozádržné opatrenia na sídlisku Vinbarg:
- dažďová záhrada vo vnútrobloku pri plavárni - budovanie bioretenčného systému na zadržiavanie zrážkovej vody,     
- retenčný a vsakovací objekt pri športovom ihrisku, ktorý pozitívne ovplyvňuje mikroklímu a zachytáva vodu pre potreby závlahy v prípade extrémneho sucha,
- vegetačné úpravy - odstránenie nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar, zdržanie zrážkovej vody v danom území a podporu biodiverzity.
Celkové predpokladané náklady: 429 118,33 €
z toho požadovaná dotácia: 407 662,41 €

Adaptácia na zmenu klímy v meste Bardejov – vodozádržné opatrenia I.
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 31.08.2020
Doba realizácie: 08/2020 – 10/2021
Obsah projektu:   
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Verejné priestranstvo ul. Komenského - AB v Bardejove – oprava a výmena povrchu spevnenej vodonepriepustnej asfaltovej plochy pred objektom služieb za konštrukciu prepúšťajúcu povrchové vody do podložia a umožňujúcu jej spätné odparovanie,
2. Vegetačná strecha na hospodárskej časti a pavilónoch a A a B MŠ na Gorkého ul. Bardejov – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novonavrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady: 397 923,69 €
z toho požadovaná dotácia: 378 027,51 €

„SMART Bardejov – mesto na dosah“
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.4. Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov
Dátum podania: 26.08.2020
Doba realizácie: 01/2021 – 12/2021
Obsah projektu:    
Budovanie IKT platforiem v rámci mesta s cieľom zaviesť a prepojiť univerzálnu IoT softvérovú platformu a externé senzory a zariadenia potrebné pre získavanie a poskytovanie dát, resp. ďalšiu prácu s týmito dátami a ich zhodnocovanie. Zber dát bude zameraný na nasledovné oblasti:
1. Doprava –zber údajov o statickej doprave a návrh riešenia problematických parkovísk v meste, obsadenosť parkovacích miest, ich rezervácia, úhrada a kontrola parkovného, inštalácia moderného senzorického parkovacieho systému,
2. Životné prostredie – zber dát o kvalite ovzdušia, ich vyhodnocovanie a smart manažment lokálnych environmentálnych ukazovateľov (predovšetkým CO2, prachové častice , emisie, teplota, tlak, vlhkosť, vietor, úroveň zrážok, atď.), inštalácia senzorov a meteostaníc.
3. E-government - tvorba verejných politík a zlepšenie komunikácie medzi samosprávou a občanmi zavedením novej platformy „Open Data“.
Celkové predpokladané náklady: 502 933,00 €
z toho požadovaná dotácia:  477 786,35 €

„Rekonštrukcia zberného dvora v Bardejove“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
Dátum podania: 14.08.2020
Doba realizácie: 02/2020 – 09/2022
Obsah projektu:    
Rozšírenie existujúceho zberného dvora, ktorý slúži na zber odpadov, zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy. Cieľom projektu je zefektívnenie a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek realizovaním nasledovných aktivít:
1. Stavebné úpravy zberného dvora pre rozšírenie kapacity systému triedeného zberu v Meste Bardejov.
2. Zariadenie zberného dvora náležitou technikou a vybavením na rozšírenie kapacity systému triedeného zberu.
Celkové predpokladané náklady: 716 573,78 €
z toho požadovaná dotácia: 680 745,09 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov štvrtá etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 28.05.2020
Doba realizácie: 05/2020 – 07/2021
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Wolkerova v Bardejove – náhrada jestvujúceho asfaltového resp. betónového povrchu za vodopriepustné AS – TTE rošty na 3 existujúcich parkoviskách, jedno pred Zariadením pre seniorov a dve pred obytnými blokmi,
2. Vegetačná strecha na objekte šatní pri telocvični ZŠ B. Krpelca – výmena existujúcich vrstiev strešnej konštrukcie za novo navrhnuté slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  240 631,74 €
z toho požadovaná dotácia:  228 600,15 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov - druhá etapa“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 31.01.2020
Doba realizácie: 12/2019 - 11/2020
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1.    Zelené parkovisko na ul. Družstevná – 2. časť- výmena jestvujúceho asfaltu za vsakovacie rošty a doplnenie vzrastlej zelene,
2.    Zelená strecha na pavilóne „B“ na ZŠ Vinbarg – výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  294 295,72,00 €
z toho požadovaná dotácia:  279 580,93,00 €

„Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov“
Operačný program Kvalita životného prostredia
Prioritná os: 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum podania: 02.12.2019
Doba realizácie: 02/2020 - 10/2020
Obsah projektu:    
Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov z dôvodu šetrenia a skvalitnenia životného prostredia  v nasledovnom rozsahu:
1. Zelené parkovisko na ul. Družstevná - výmena jestvujúceho asfaltu za vsakovacie rošty a doplnenie vzrastlej zelene
2. Zelená strecha na telocvični pri športovej hale – výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.
Celkové predpokladané náklady:  412 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 391 400,00 €

„Vybudovanie základnej technickej infraštruktúry pre marginalizované rómske komunity v  Bardejove“
Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os: 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
Dátum podania: 28.10.2019
Doba realizácie: 01/2020 - 12/2020
Obsah projektu:    
Zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným službám v meste Bardejov a zvýšenie kvality bývania budovaním základnej technickej infraštruktúry realizovaním nasledovných aktivít:
-    rekonštrukcia a dostavba miestnych komunikácií na Poštárke,
-    rekonštrukcia miestnych komunikácií pre peších spájajúcich Poštárku s centrom mesta,
-    výstavba chodníka spájajúceho segregovanú časť Dlhá Lúka s jej mestskou časťou.
Celkové predpokladané náklady: 1 086 147,60 €
z toho požadovaná dotácia:  1 031 840,22 €

Projekty financované z národných zdrojov

„Príprava PD cyklotrás v meste Bardejov v súlade s Kostrovou sieťou PSK“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Výzva pre región“
Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu
Dátum podania: 31.03.2021
Doba realizácie: 05/2021 - 03/2022
Obsah projektu:
Vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie dvoch úsekov cyklotrás v meste Bardejov v rámci Kostrovej siete PSK:
Prvý úsek – južná časť– pozostáva z dvoch menších úsekov a začína na spevnenej komunikácii na severnom konci ulice Mičkova a končí na križovatke ulíc Pod lipkou, Krátky rad a Veterná. Zhruba v 1/3 tejto trasy je potrebné vybudovať nový cyklochodník s dvoma premosteniami Šibského potoka a 2/3 trasy budú vedené po existujúcich komunikáciách na ulici Pod lipkou.
Druhý úsek – severná časť– začína na Priemyselnej ulici, na pravom brehu Kamenca na moste cez Kamenec a končí na katastrálnej hranici mesta a obce Zborov pod Zborovským hradom. Pozostáva z troch na seba nadväzujúcich úsekov. V dvoch častiach tejto trasy je potrebné vybudovať nový cyklochodník – prvá časť aj s jedným premostením Kamenca je vedená po pravom brehu Kamenca za priemyselným areálom a odbočkou s napojením na cyklochodník do Bardejovských Kúpeľov, až po napojenie na spevnenú komunikáciu na ulici Pod Kútmi v mestskej časti Dlhá lúka a druhá časť začína na konci spevnenej komunikácie na ulici Makovická a končí na katastrálnej hranici so Zborovom. Stredná časť tejto trasy je vedená po spevnených komunikáciách v mestskej časti Dlhá lúka.
Celkové predpokladané náklady: 73 020,00 € 
z toho požadovaná dotácia: 51 114,00 €

„Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“
Výzva Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 podľa VZN PSK č. 78/2019 – „Výzva pre región“
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Dátum podania: 31.03.2021
Doba realizácie: 04/2021 - 12/2022
Obsah projektu:
Obnova a rekonštrukcia mestskej športovej haly Mier, ktorá sa nachádza na ul. Mlynská v Bardejove. Jedná sa o rekonštrukciu obvodového plášťa a strechy haly, opravu južnej pavlače a obnovu niektorých vnútorných priestorov (priestor hracej plochy, vstupný priestor na 1.PP, WC pre návštevníkov na 1.PP, WC pre imobilných na 1.NP, prestavba hodinárstva na verejné WC). Nová fasáda je riešená ako odvetrávaná fasáda so zateplením z minerálnej vlny, presklené časti sú zo zasklených stien a okien s prerušeným tepelným mostom s izolačným trojsklom. Súčasťou riešenia obnovovaných a rekonštruovaných časti objektu sú aj SMART prvky a technológie osadené v niektorých ich častiach.
Celkové predpokladané náklady: 2 458 132,08 € 
z toho požadovaná dotácia: 200 000,00 €

„Rekonštrukcia mestskej športovej haly v Bardejove“
Fond na podporu športu - Výzva č. 2020/001
Program: Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
Dátum podania: 31.03.2021
Doba realizácie: 04/2021 - 12/2022
Obsah projektu:
Obnova a rekonštrukcia mestskej športovej haly Mier, ktorá sa nachádza na ul. Mlynská v Bardejove. Jedná sa o rekonštrukciu obvodového plášťa a strechy haly, opravu južnej pavlače a obnovu niektorých vnútorných priestorov (priestor hracej plochy, vstupný priestor na 1.PP, WC pre návštevníkov na 1.PP, WC pre imobilných na 1.NP, prestavba hodinárstva na verejné WC). Nová fasáda je riešená ako odvetrávaná fasáda so zateplením z minerálnej vlny, presklené časti sú zo zasklených stien a okien s prerušeným tepelným mostom s izolačným trojsklom. Súčasťou riešenia obnovovaných a rekonštruovaných častí objektu sú aj SMART prvky a technológie osadené v niektorých ich častiach.
Celkové predpokladané náklady: 2 458 132,08 € 
z toho požadovaná dotácia: 400 000,00 €

„Vybudovanie detského inkluzívneho ihriska“
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny podľa § 9b ods. 1 písm. e) zákona č. 544/2010 Z. z.
Dátum podania: 01.03.2021
Doba realizácie: 06/2021- 12/2021
Obsah projektu:
Vybudovanie detského ihriska podporujúceho inklúziu detí a mládeže so zdravotným znevýhodnením v priestoroch vodnej priekopy v centre mesta.
Celkové predpokladané náklady: 55 600,00 € 
z toho požadovaná dotácia: 50 000,00 €

„Zníženie energetických nákladov na prevádzku budovy mestskej polície v Bardejove“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania
Dátum podania: 05.02.2021
Doba realizácie: 03/2021 - 11/2021
Obsah projektu:     
Zateplenie obvodového plášťa s novou povrchovou úpravou farebnou stierkou, výmena sklobetónových a starších plastových okien, výmena vstupných dverí a zádveria, garážových vrát, zateplenie stropu nad poschodím, výmena strešnej krytiny, bezbariérový vstup, úprava prístrešku nad vstupom. Navrhnuté je aj vyregulovanie systému vykurovania výmenou starých radiátorov a osadenie termostatických ventilov, výmena žiarovkových a neónových svietidiel za svietidlá LED.
Celkové predpokladané náklady: 215 588,09 €
z toho požadovaná dotácia: 204 800,00 €

„Obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 22.01.2021
Doba realizácie: 06/2021 - 12/2021
Obsah projektu:
Postupná obnova Sýpky na Radničnom námestí č. 31 v Bardejove zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Cieľom projektu je výmena výplní okenných otvorov a obnova fasád sýpky, ktoré sú v nevyhovujúcom stave a tak zabrániť znehodnocovaniu národnej kultúrnej pamiatky.
Celkové predpokladané náklady: 31 135,00 €
z toho požadovaná dotácia: 24 900,00 €

„Reštaurovanie fasády Meštianskeho domu na Radničnom námestí č. 5 v Bardejove - 3. etapa“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
Dátum podania: 20.01.2021
Doba realizácie: 05/2021 - 12/2021
Obsah projektu:
V 1. etape obnovy bol realizovaný reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, na ktorú nadväzovala 2. etapa -reštaurovanie kamenného portálu z roku 1621, ukončená v roku 2020. V 3. etape obnovy hlavnej fasády sa zrealizuje odstránenie sekundárnych omietkových a farebných vrstiev, spevnenie fixačným náterom a pod. Celkovým výsledkom postupného reštaurovania bude prezentácia zreštaurovanej hlavnej fasády pamiatky v jej čo najautentickejšej podobe v súlade s podmienkami rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu Prešov.
Celkové predpokladané náklady: 30 912,00 €
z toho požadovaná dotácia: 24 729,00 €

„Manažment plán lokality svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - Historické jadro mesta Bardejov“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania: 20.01.2021
Doba realizácie: 05/2021 - 12/2021
Obsah projektu:
Zostavenie manažment plánu je požiadavkou UNESCO, podľa ktorej má mať každá lokalita na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva spracovaný príslušný manažment plán. Cieľom manažmentu plánu na obdobie 2021 - 2028 je poskytnúť taký rámec pre manažment lokality svetového dedičstva, ktorý by zachoval jeho výnimočnú hodnotu. Plán bude strategickým dokumentom, ktorý vytýči víziu pre lokalitu na Zozname svetového kultúrneho dedičstva a stanoví opatrenia na dosiahnutie tejto vízie.
Celkové predpokladané náklady: 25 000,00 €
z toho požadovaná dotácia: 23 750,00 €

„Vedecká konferencia Bardkontakt 2021“
Program Ministerstva kultúry SR: 1. Obnovme si svoj dom
Podprogram: 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Dátum podania: 14.01.2021
Doba realizácie: 08/2021
Obsah projektu:
Realizácia 29. ročníka tradičného "pamiatkarského podujatia" s medzinárodnou účasťou s názvom "Vedecká konferencia Bardkontakt 2021", venovaného problematike mestských pamiatkových centier.
Celkové predpokladané náklady: 7 828,00 €
z toho požadovaná dotácia: 7 428,00 €

„Doplnenie technickej infraštruktúry Regionálneho centra biologicky rozložiteľných odpadov“
Program: Environmentálny fond
Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov
Činnosť C2: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Dátum podania: 14.12.2020
Doba realizácie: 03/2021 - 12/2021
 Obsah projektu:     
Realizáciou projektu dôjde k efektívnemu zberu a spracovaniu vyzbieraného BRKO a zastabilizovaniu výsledného produktu – kompostu, a to prostredníctvom:
•  technologického vybavenia na zhodnocovanie BRKO (rotačný triedič, hygienizačný kontajner CSC 30 m3),
•  úpravy nadstavby dopravných zariadení na zber a zvoz BRKO (dvoch zberných vozidiel s rotačným lisovaním),
•  zariadení umožňujúcich zber priamo v rámci komunálnej bytovej výstavby (zberné nádoby 240 litrov, hnedej farby, prispôsobené na zber BRKO podľa hygienických a právnych predpisov).
Celkové predpokladané náklady: 154 889,48 €
z toho požadovaná dotácia: 147 145,00 €

„Podpora elektromobility Bardejove – budovanie nabíjacej infraštruktúry“
Výzva Ministerstva hospodárstva SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc.
Dátum podania: 30.11.2020
Doba realizácie: 04/2021 - 09/2021
Obsah projektu:
Výstavba novej nabíjacej stanice pre elektromobily DC s výkonom 1x25kW, nabíjacej stanice AC s výkonom 2x22kW a výstavba inžinierskych sieti pre zriadenie budúcich 4 nabíjacích bodov. Nabíjacie stanice v prevedení pilier - budú umiestnené na verejnom parkovisku na ulici M.V. Miškovského v Bardejove.
Celkové predpokladané náklady: 19 846,74 €
z toho požadovaná dotácia: 15 000,00 €

 

 

erb bj

 Aktualizovala: Zuzana Graveczová, Ing., 2021-06-02 09:45, zuzana.graveczova@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám