Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

Teší nás, že Vám môžeme prostredníctvom web stránky predstaviť Mesto Bardejov, poskytnúť nevyhnutné informácie o živote mesta a funkciách mestskej samosprávy.

Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Historické centrum Bardejova spoločne s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zo začiatku 18. storočia bolo v roku 2000 zapísane do zoznamu - Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo UNESCO.

Zobraziť celý článok »

Aktuality

Výzva na predloženie ponuky na účasť vo verejnom obstarávaní
podľa § 117 zák.343/2015 Z. z.

1.Identifikácia verejného obstarávania
§ 8  ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní zák,343/2015 v aktuálnom znení

MESTO BARDEJOV
Adresa: Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
IČO: 00321842
DIČ: 2020622923
Štatutárny zástupca: MUDr. Boris Hanuščak,  primátor mesta
Kontaktná osoba:   Ing. Ján Novotný
Kontakt: jan.novotny@bardejov.sk, 054/ 4862 129, 0903 623 848

2. Názov predmetu obstarávania: 
Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I – budowa petli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu- časť Bardejov- Krynica

SKRÁTENÝ NÁZOV SK:
Vybudovanie okruhu pre cyklotrasy spájajúcej kúpeľné mesta doliny Popradu časť Bardejov –Krynica- finančná analýza- Služby

 
CPV:     79412000-5, 79311410-4, 79415200-8      
         
Miesto dodania predmetu zákazky: MESTO BARDEJOV
Adresa: Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov

3. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Finančná a ekonomická analýza v rozsahu:
Pokyny pre vypracovanie finančnej a ekonomickej analýzy pre program cezhraničnej spolupráce INTERREG V- A Poľsko- Slovensko 2014-2020 – Príloha č. 4  link: https://sk.plsk.eu/-/prirucka-pre-prijimatela-spolu-s-prilohami  - doplnok pre sektorové analýzy
Predpokladaná hodnota zákazky:
3 920,00 Eur bez DPH

4. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE     X

5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa predmet objednávky najneskôr do 20.06.2016

 
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:       
Predmet zákazky sa bude financovať z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V- A Poľsko- Slovensko 2014-2020, z vlastných zdrojov a z finančných prostriedkov ŠR SR. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky.
     
7. Podmienky účasti záujemcov
Oslovení budú len záujemcovia  oprávnení dodávať predmet zákazky.

8. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum:   čas: 06.06.2016 15:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.         X 
ponuka musí môže byť doručená aj e-mailom, musí byť označená obchodným menom a adresou záujemcu vrátane: Vybudovanie okruhu pre cyklotrasy spájajúcej kúpeľné mesta doliny Popradu časť Bardejov -Krynica- Finančná analýza -Služby

9. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný dátum vyhodnotenia   ponúk: 06.06.2016.

10. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v € bez DPH na celý  predmet zákazky.

11. Ďalšie informácie : 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky  budú v rozpore s  požiadavkami verejného obstarávateľa.
 Uchádzač predloží ponuku kde uvedie:
Cenu spolu bez DPH  za činnosti podľa bodu 3. 
DPH  spolu za služby podľa bodu .
Cenu spolu s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, tak to uvedie v ponuke.

Ďalšie informácie na adrese uvedenej v bode 1.
Obstarávateľ uzatvorí zmluvu na činnosti podľa  bodu 3.

12. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?  Nie

13. Použitie elektronickej aukcie: NIE


V Bardejove  31.05.2016


MUDr. Boris Hanuščak
Primátor mesta


© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám