Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

späť

zverejnená Názov vyhlášky
od do
8.2.2021 12.3.2021 Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien ÚPN M Bardejov č. 40
14.10.2020   Oznámenie: Africký mor ošípaných - identifikácia a registrácia chovov ošípaných do 23.10.2020 
25.9.2020   Rozhodnutie o umiestnení stavby "Verejnej telekomunikačnej siete novej generácie" /VTS NG/" 
26.8.2020 11.9.2020 Rozhodnutie o umiestnení stavby „ROZŠÍRENIE NN SIETE BARDEJOV, PRIEMYSELNÁ ulica“ – líniová stavba 
13.8.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania stavby Verejnej telekomunikačnej siete novej generácie 
14.7.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí kolaudačného konania „ OCEĽOVÁ LÁVKA PONAD POTOK ANDREJOVKA “ 
22.6.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie „ DOBUDOVANIE CYKLISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY-Ul. POD LIPKOU A Ul. MIČKOVA V BARDEJOVE “, SO 01 CYKLOCHODNÍK, SO 02 CYKLOLÁVKA 
19.6.2020 6.7.2020 Oznámenie o strategickom dogumente podľa §5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP - "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027" 
16.6.2020 1.7.2020 Oznámenie o strategickom dogumente podľa §5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP- "Aktualizáciu koncepcie rozvoja mesta Bardejov v oblasti tepelnej energetiky" 
10.6.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie „ POLYFUNKČNÝ SÚBOR STARÝ BLICH, BARDEJOV “ SO 03 Parkoviská a obslužné komunikácie 
12.5.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „ POLYFUNKČNÝ SÚBOR STARÝ BLICH, BARDEJOV “ SO 03 Parkoviská a obslužné komunikácie 
28.4.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie „ POLYFUNKČNÝ OBJEKT “ SO 02 VNÚTROAREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE 
28.4.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou kolaudačné rozhodntie „Polyfunkčný dom LA-CARNE, Mlynská ul., Bardejov“ - SO 02 Spevnené plochy 
27.4.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie BYTOVÝ DOM TRAMÍN “ ,SO02-1 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, SO02-2 PARKOVISKO, SO02-3 CHODNÍK 
27.4.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie „ BYTOVÝ DOM TRAMÍN “ – SO02-4 CHODNÍK KU KOSTOLU 
9.4.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie „ Dopravné napojenie 2J areálu na ulicu Mikulovskú “ 
3.4.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „ POLYFUNKČNÝ OBJEKT “ SO 02 VNÚTROAREÁLOVÉ KOMUNIKÁCIE 
2.4.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „ BYTOVÝ DOM TRAMÍN “ ,SO02-1 PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA, SO02-2 PARKOVISKO, SO02-3 CHODNÍK 
2.4.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „ BYTOVÝ DOM TRAMÍN “ – SO02-4 CHODNÍK KU KOSTOLU 
1.4.2020 15.4.2020 Oznámenie verejnou vyhláškou rozhodnutie o zrušení SP názov stavby: ,,Rekreačná chata" 
23.3.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou "BARDEJOVSKE KÚPELE - V36O- zriadenie optického vedenia" 
 17.3.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „ Dopravné napojenie 2J areálu na ulicu Mikulovskú “ 
17.3.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí kolaudačného konania „Polyfunkčný dom LA-CARNE, Mlynská ul., Bardejov“ - SO 02 Spevnené plochy 
12.2.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou stavebné povolenie, Zelené parkovisko na ul. Družstevná 2.časť “ SO 01 - Parkovisko 
12.2.2020 28.2.2020 Oznámenie o strategickom dogumente podľa §5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP - ZaD č. 39 ÚPN M Bardejov 
22.1.2020   Oznámenie: Dňa 15.01.2020 nadobudla účinnosť nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 2/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach. Vyhláška je zverejnená na webovom sídle MZ SR. 
20.1.2020   Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania „ Zelené parkovisko na ul. Družstevná 2.časť “ SO 01 - Parkovisko 
8.1.2020   OZNÁMENIE /Regionálna veterinárna a potrabvinová správa Bardejov/ Africký mor ošípaných - identifikácia a regirtrácia chovov ošípaných 
2.12.2019 2.1.2020 Oznámenie o prerokovaní návrhu zmien ÚPN M Bardejov č. 39 
2.12.2019 2.1.2020 Oznámenie o opätovnom prerokovaní návrhu zmien ÚPN M Bardejov č. 38
29.10.2019 13.11.2019 ROZHODNUTIE Okresného úradu Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja schvvaľuje "Plán prác na odstránenie environmentálnej záťaže - BJ/004/Bardejov - areál podniku JAS - SK/EZ/BJ/23" 
3.10.2019 30.11.2019 OPATRENIE - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - Zabezpečenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Bardejov v termíne od 14.10.2019 do 29.11.2019 
6.6.2019   Oznámenie verejnou vyhláškouVVS a.s. názov stavby: ,,KĽUŠOVSKA ZABAVA - BARDEJOV - úprava V208" 
15.5.2019 14.6.2019 Oznámenie verejnou vyhláškou VVS a.s. rekonštrukcia a úprava VN a NN vedema názov stavby ,,BARDEJOV - úprava TS Rekostav OSP" 
14.3.2019   Oznámenie verejnou vyhláškou VVS a.s. ,,Bardejovská Nová Ves - úprava vedenia V229" 
15.1.2019   Oznámenie verejnou vyhláškou RENT - INVEST REALITY, s.r.o., „Polyfunkčná budova, Dlhý rad, Bardejov“ 
09.11.2018   Oznámenie verejnou vyhlíáškou VVS a.s. ,,Bardejovské Kúpele - zriadenie DTS, VN, NN vedenia" 
09.11.2018   Oznámenie verejnou vyhlíáškou VVS a.s. ,,Bardejovské Kúpele - úprava NN siete" , situácia 
09.11.2018   Oznámenie verejnou vyhlíáškou VVS a.s." Bardejov ul. Náberežná, Fučíkova, Štefánikova, T. Ševčenku- úprava NN káblovej siete" , situácia 
23.10.2018 07.11.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania na stavbu "Obnova lodžií bytového domu Pod papierňou A5" - zmena stavby 
12.10.2018   OZNÁMENIE verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania - PP BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES KOMUNIKÁCIE A INŽINIERSKÉ SIETE SO 02 Komunikácie a spevnené plochy 
03.10.2018  18.10.2018 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Realizácia chodníka – ul. Hlavná, Dlhá Lúka 
30.8.2018  14.9.2018 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Realizácia chodníkov – ul. Poštárka Bardejov, SO 01 Chodníky, SO 02 Verejné osvetlenie 
28.8.2018  12.9.2018 ROZHODNUTIE verejnou vyhláškou o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Technická vybavenosť pre zástavbu územia Pod Špitálskym – Bardejovské Kúpele, objekt 101 – 00 Komunikácie 
25.4.2018 24.5.2018 Oznámenie verejnou vyhláškou ,,BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES - ulice Pri Stadióne, Jabloňová Sprava NN siete" 
25.4.2018 24.5.2018 Oznámenie verejnou vyhláškou ,,V459 - Bardejov - upravy na VN vedeni, výstavba VN kábla" 
25.4.2018 24.5.2018 Oznámenie verejnou vyhláškou ,,BARDEJOV - úprava VN kábla V388 od BR388-ACA k TS JAS Bardejov" 
15.3.2018 15.4.2018 Oznámenie o prerokovaní návrhu ÚPN PSK 
20.3.2018 20.4.2018 Oznámenie verejnou vyhláškou - Východoslovenská distribučná a.s. - rekonštrukcia a úprava NN vedenia - "Bardejov - Rúrna - výmena SR skríň"
20.3.2018 15.5.2018 OPATRENIE - Regionálneho úradu verejného zdravotníctva - Zabezpečenie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizáciu) na území mesta Bardejov v termíne od 3.4.2018 do 15.5.2018
11.10.2017 26.10.2017 Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Bardejov, Pozemkový a lesný odbor - Projekt jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Dlhá lúka, lokalita Piesky 
 11.9.2017 11.10.2017 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - ZaD 38 
28.8.2017 31.10.2017  Výzva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie 
8.6.2017 10.7.2017 Návrh zmien ÚPN Z kúpeľného miesta Bardejovské Kúpele - bývalé skleníky 
12.5.2017   Verejná vyhláška - rozhodnutie - OU-PO-OVBP2-2017/2554/43852/ŠSS-ST 
10.4.2017 25.4.2017 Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0936 Horný tok Tople do národného zoznamu území európskeho významu 
21.3.2017 11.4.2017 Oznámenie o zámere "Remeselný minipivovar, ul. Nový Sad, Bardejov" 
6.3.2017 22.3.2017 Verejná vyhláška - Upovedomenie o začatí konania na výrub drevín rastúcich mimo lesa 
1.3.2017 3.4.2017 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 37 
2.2.2016 7.3.2016 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 31 
2.2.2016 7.3.2016 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 32 
2.2.2016 7.3.2016 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 33 
2.2.2016 7.3.2016 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 34 
2.2.2016 7.3.2016 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 35 
9.8.2016 9.9.2016 Návrh zmien ÚPN M Bardejov - zmena č. 36 

 

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám