Mesto Bardejov - svetové dedičstvo UNESCO

skendehuplru
Mesto Bardejov

M E S T O    B A R D E J O V

 

ERB CB

 

PRACOVNÝ PORIADOK

 

          Primátor mesta ako štatutárny orgán v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta podľa § 13 ods. 4 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe § 12 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a § 84 Zákonníka práce po predchádzajúcom súhlase príslušného odborového orgánu

 

v y d á v a  t e n t o

 

P R A C O V N Ý  P O R I A D O K

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

1) Účelom tohto pracovného poriadku je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi bližšie konkretizovať ustanovenia Zákonníka práce (ďalej len ZP) a osobitných predpisov1)  podľa špecifických podmienok zamestnávateľa.

2)  Pracovný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov Mesta Bardejov (ďalej len mesto alebo zamestnávateľ), ktorým k mestu vznikol pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej zmluvy. Na zamestnancov, ktorí pre mesto vykonávajú práce na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti  alebo dohody o brigádnickej práci študentov sa tento pracovný poriadok vzťahuje primerane.

 

Článok 2

Účastníci pracovnoprávnych vzťahov

 

1) Zamestnanci sú fyzické osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s mestom na základe  pracovnej zmluvy a to zamestnanci mesta / mestského úradu /, hlavný kontrolór, príslušníci mestskej polície a zamestnanci organizačných zložiek mesta bez právnej subjektivity ( ďalej len „zariadenia mesta“ ).

2) Osoby, vo verejnej funkcii, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere sú primátor mesta a zástupcovia primátora mesta. Na nich sa tento pracovný poriadok vzťahuje len v tom prípade, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

3) Zamestnávateľa zastupuje vo vzťahu k zamestnancom štatutárny orgán. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov mesta je primátor mesta. Ak nie je ďalej ustanovené inak, vykonáva primátor mesta práva a povinnosti zamestnávateľa osobne.

4) Niektoré vybrané práva a povinnosti zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch vykonávajú v rozsahu stanovenom týmto pracovným poriadkom a osobitným predpisom 2) aj vedúci zamestnanci.

5) Bežné činnosti súvisiace s pracovnoprávnou agendou, vykonáva zamestnanec personalistiky, ktorý má tieto činnosti v náplni práce (ďalej len „poverený zamestnanec“).

 

Článok 3

Osobitné ustanovenia pre vybrané pracovné funkcie

 

1) Vedúcimi zamestnancami mesta sú prednosta mestského úradu, hlavný kontrolór, náčelník mestskej polície, vedúci oddelení, vedúci kancelárie primátora mesta, vedúci matrikár, vedúci zariadení mesta a stáli zástupcovia uvedených vedúcich zamestnancov.

2) Ak predpokladom výkonu funkcie vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu je  voľba alebo vymenovanie, vzniká pracovnoprávny vzťah na základe pracovnej zmluvy až po jeho zvolení alebo vymenovaní. V prípade, ak ide o zamestnanca mesta dôjde k zmene pracovnoprávneho vzťahu dohodou o zmene pracovnej zmluvy na základe voľby alebo vymenovania.     

3) Voľba alebo vymenovanie ako predpoklad na vykonávanie práce vo verejnom záujme sa vyžaduje podľa osobitných predpisov2a) pri obsadzovaní funkcií hlavného kontrolóra, prednostu mestského úradu a náčelníka mestskej polície.

4) Vymenovanie ako predpoklad na vykonávanie práce vo verejnom záujme sa vyžaduje u vedúcich  oddelení, vedúceho kancelárie primátora mesta, vedúceho matrikára, vedúcich zariadení mesta a stálych zástupcov uvedených vedúcich zamestnancov.

5) Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci pedagogický zamestnanec. (ďalej len „pedagogický zamestnanec“)

6) Odborný zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva odbornú činnosť a je zamestnancom podľa § 1 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odborným zamestnancom je aj vedúci odborný zamestnanec. (ďalej len „odborný  zamestnanec“)

7) Nepedagogickí zamestnanci sú ostatní zamestnanci materských škôl, ktorí vykonávajú pracovné činnosti v pracovnom pomere pre zamestnávateľa, ktoré nie sú pedagogickou činnosťou v zmysle § 3 ods. 2 a odbornou činnosťou podľa § 4 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) Pre jednotlivé pracovné činnosti sú kvalifikačné predpoklady uvedené v katalógu pracovných činností s prevahou duševnej práce pri výkone práce vo verejnom záujme – príloha č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 341/2004,ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov (ďalej len nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z.) a v katalógu pracovných činností remeselných, manuálnych alebo manipulačných s prevahou fyzickej práce pri výkone práce vo verejnom záujme – príloha č. 2 k nariadeniu vlády SR č. 341/2004. Kvalifikačné predpoklady uvedené v katalógoch pracovných činností musí zamestnanec spĺňať po celý čas výkonu práce vo verejnom záujme, ak nie je v osobitnom predpise ustanovené inak.

9) Za zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon práce vo verejnom záujme  sa nepovažujú  zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo manipulačné s prevahou fyzickej práce a zamestnanci, ktorí pre mesto vykonávajú práce na základe dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti  alebo dohody o brigádnickej práci študentov.

10) Prenesený výkon štátnej správy zabezpečujú

  1. v matričných veciach, vo veciach hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov a vo veciach hospodárskej mobilizácie zamestnanci v oblasti správy vnútorných vecí,
  2. vo veciach stavebného poriadku, ŠFRB,  vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany prírody a  krajiny, ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva zamestnanci v oblasti životného prostredia,
  3. vo veciach základných škôl a telesnej kultúry zamestnanci v oblasti školstva a telesnej kultúry,
  4. vo veciach cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií zamestnanci v oblasti podnikateľských činností,
  5. vo veciach rybárstva zamestnanci v oblasti správy majetku.

11) Ak to vyžadujú osobitné predpisy3a), je podmienkou vykonávania preneseného výkonu štátnej správy, získanie osobitného kvalifikačného predpokladu.

Článok 4

Vznik pracovného pomeru

1) Pracovný pomer medzi fyzickou osobou a mestom (ďalej len zamestnávateľ) sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou, ktorú podpisuje primátor mesta a zamestnanec.

2) Pracovný pomer sa uzatvára spravidla na dobu neurčitú. Pracovnú zmluvu na dobu určitú možno dohodnúť najdlhšie na dvaroky. Predĺžiť alebo opätovne dohodnúť pracovný pomer v rámci dvoch rokov možno najviac dvakrát. Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru do dvoch rokov alebo nad dva roky možno len z dôvodov uvedených v ZP.

3) Zamestnávateľ je povinný písomne informovať o voľných pracovných miestach na výkon práce vo verejnom záujme na úradnej tabuli mestského úradu a na svojom webovom sídle a umožniť zamestnancom a iným fyzickým osobám uchádzať sa o tieto pracovné miesta.

4) K uzavretiu pracovnej zmluvy fyzická osoba predkladá:

 - písomnú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,

- profesijný, štruktúrovaný životopis,

 - potvrdenie predchádzajúceho zamestnávateľa o zamestnaní, 

- doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, osvedčenie o odbornej spôsobilosti,

 - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

 - uchádzač o pracovné miesto príslušníka mestskej polície aj  lekársky posudok o zdravotnej a psychologickej spôsobilosti  pre nosenie zbrane a streliva,

 - ďalšie doklady, ak sú ako podmienka na výkon práce vo verejnom záujme ustanovené osobitnými predpismi1) alebo týmto pracovným  poriadkom,

- v prípade pedagogických a odborných zamestnancov sa požaduje preukázanie zdravotnej spôsobilosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.  a ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.,  

5) Pred uzavretím pracovnej zmluvy na základe informácií od štatutárneho zástupcu mesta poverený zamestnanec oznámi vedúcemu zamestnancovi organizačného útvaru, na ktorom prijímaný zamestnanec bude pôsobiť, potrebu vykonania oboznámenia prijímaného zamestnanca s jeho právami a povinnosťami, s pracovnými a  platovými podmienkami, s organizačným poriadkom, pracovným poriadkom, ustanoveniami o zásade rovnakého zaobchádzania, povinnosťou mlčanlivosti o osobných údajoch a kolektívnou zmluvou. O tomto oboznámení sa do osobného spisu zakladá stručný písomný záznam, ktorý obsahuje popis pohovoru, zoznam poskytnutých písomných podkladov a dokumentov, dátumy a podpisy  vedúceho zamestnanca a prijímaného zamestnanca. Poverený zamestnanec predloží prijímanému zamestnancovi na podpis súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.  S predpismi na ochranu  zdravia  a  bezpečnosti pri práci prijímaného zamestnanca oboznamuje ref. CO, PO a BOZP. O  tejto skutočnosti sa vykoná písomný záznam, ktorý sa zakladá do osobného spisu zamestnanca.  

Oboznámenie s ďalšími vnútroorganizačnými normami a internými smernicami zamestnávateľa vykoná príslušný vedúci zamestnanec najneskôr do troch dní od vzniku pracovného pomeru, o čom sa vyhotoví písomný záznam s podpismi zúčastnených.

 Primátor mesta plní tieto povinnosti v prípadoch, ak si to vyhradí.

 Prednosta mestského úradu plní tieto povinnosti v tom prípade, ak sa prijíma zamestnanec na miesto vedúceho oddelenia a vedúceho iného organizačného útvaru, alebo v prípadoch, ak si to vyhradí. Vecne príslušný vedúci oddelenia plní tieto povinnosti vo vzťahu k riaditeľom mestských rozpočtových a príspevkových organizácií a vedúcim zariadení mesta.

6) Zamestnávateľ je povinný písomne oznámiť zamestnancovi výšku a zloženie funkčného platu pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu.

7) Fyzická osoba je povinná informovať zamestnávateľa o skutočnostiach, ktoré bránia výkonu práce alebo ktoré by mohli zamestnávateľovi spôsobiť ujmu, a o dĺžke pracovného času u iného zamestnávateľa.

8) Písomnosti súvisiace so vznikom, zmenou a skončením pracovného pomeru vyhotovuje poverený zamestnanec.

9) Súčasťou pracovnej zmluvy je aj opis pracovných činností (ďalej pracovná náplň), ktoré má zamestnanec vykonávať. Pracovnú náplň vypracúva príslušný vedúci zamestnanec a odovzdá ju v troch vyhotoveniach poverenému zamestnancovi najneskôr v deň podpísania zmluvy. Jedno vyhotovenie pracovnej náplne obdrží zamestnanec, jedno sa založí do osobného spisu zamestnanca a jedno vyhotovenie obdrží príslušný vedúci zamestnanec.

10) Lekársky posudok o spôsobilosti na prácu v noci predloží zamestnávateľovi zamestnanec vykonávajúci prácu v noci pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok do 31.3. v kalendárnom roku, alebo kedykoľvek v priebehu zaradenia na nočnú prácu.

Článok 5

Zmena pracovného pomeru

1) Pracovnú zmluvu je možné zmeniť iba na základe vzájomnej dohody a to v písomnej forme ako dodatok k existujúcej pracovnej zmluve.

2) Vykonávať práce iného druhu, alebo na inom mieste, než boli dohodnuté v pracovnej zmluve je zamestnanec povinný iba výnimočne, pritom musia byť dodržané príslušné ustanovenia ZP.

 

 

Článok 6

Skončenie pracovného pomeru

1) Skončenie pracovného pomeru sa riadi príslušnými ustanoveniami ZP a osobitnými predpismi.4)

2) Návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou alebo prípadnú výpoveď podáva zamestnanec písomne do podateľne mestského úradu alebo ju doručí poštovým podnikom.

3) V prípade rozviazania pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa sa oznámenie výpovede, resp. okamžitého skončenia pracovného pomeru doručuje zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, zasiela sa zamestnancovi  poštovým podnikom do vlastných rúk na poslednú adresu zamestnanca, ktorá mu je známa.  Zamestnávateľ môže skončiť pracovný  pomer  výpoveďou  alebo  okamžite  len  za  podmienok stanovených v príslušných ustanoveniach ZP.

4) Návrh na rozviazanie pracovného pomeru dohodou sa prerokuje so zamestnancom a o tomto prerokovaní sa spíše záznam, ktorý podpisuje zamestnanec, primátor mesta a vedúci zamestnanec, ktorý pohovor vykonal. Dôvod rozviazania pracovného pomeru sa uvedie, ak o to zamestnanec požiada alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z  dôvodu organizačných zmien.

5) Počas výpovednej lehoty je zamestnanec povinný vykonávať prácu, ktorá mu vyplýva z pracovnej náplne.

6) Zamestnanec je povinný pri skončení pracovného pomeru odovzdať svoju agendu, t. j. splnené aj nesplnené úlohy, odovzdať osobné pracovné prostriedky, služobné písomnosti, pracovné pomôcky.

 Zároveň je povinný informovať svojho nadriadeného o stave plnenia úloh na jeho úseku. O odovzdaní takejto agendy sa vyhotoví písomný záznam, ktorý podpisuje zamestnanec a jeho bezprostredne nadriadený vedúci, ktorí zodpovedajú za stav preberanej agendy.

7) Zamestnávateľ je povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a na požiadanie zamestnanca vydať mu pracovný posudok. Vypracovanie pracovného posudku patrí do pôsobnosti nadriadeného vedúceho zamestnanca. Vypracovanie potvrdenia o zamestnaní je v pôsobnosti povereného zamestnanca, ktorý je tiež povinný vybaviť žiadosť zamestnanca o nahliadnutie do osobného spisu a požiadavky zamestnanca na výpisy, odpisy a fotokópie z osobného spisu.

8) Pokiaľ sa k skončeniu pracovného pomeru vyžaduje predchádzajúci súhlas odborového orgánu, tento súhlas zabezpečuje primátor mesta, prípadne na základe jeho poverenia prednosta mestského úradu.

Článok 7

Povinnosti a obmedzenia zamestnanca

1) Povinnosti a obmedzenia zamestnanca sú upravené príslušnými ustanoveniami ZP a osobitného predpisu 5), ako aj vnútroorganizačnými predpismi zamestnávateľa.

2)  Zamestnanec je povinný najmä:

a) dodržiavať  Ústavu  Slovenskej  republiky, ústavné zákony, zákony, ostatné všeobecne  záväzné  právne  predpisy  a vnútorné predpisy a uplatňovať ich podľa  svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva,

b) konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce vo verejnom záujme  všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť rozhodovania,

c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa  dozvedel pri výkone práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme  zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám a to aj po skončení pracovného pomeru; to neplatí ak ho tejto povinnosti zbavil štatutárny orgán alebo ním poverený vedúci zamestnanec,

d) zdržať  sa  konania , ktoré  by  mohlo viesť  k rozporu  záujmov  a  nezneužívať informácie  získané v súvislosti s výkonom zamestnania vo vlastný prospech alebo v prospech blízkych osôb alebo iných fyzických alebo právnických osôb; táto povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru,                                                          

e)  zdržať  sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky zaväzujúce zamestnávateľa,

f) zabezpečiť hospodárne a účelné spravovanie finančných zdrojov a zariadení, ktoré mu boli zverené,   

g) oznámiť nadriadenému vedúcemu zamestnancovi, prípadne orgánu činnému v trestnom konaní stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo v správe mesta,

h) oznámiť  zamestnávateľovi, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin  alebo  že  bol  pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo že jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

i) pracovať zodpovednea riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s  právnymi predpismi,

j) zachovávať pravidlá zdvorilosti, ohľaduplnosti a úcty,

k) plne využívať pracovný čas a pracovnéprostriedky na  vykonávanie zverených prác, kvalitne, hospodárne a včas plniť  pracovné úlohy,

l) dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu  ním vykonávanú, ak bol s nimi riadne oboznámený,

m) v období, keď má nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,

n) dôsledne strážiť a ochraňovať majetok vo vlastníctve alebo v správe mesta pred poškodením,  stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa,

o) bezodkladne písomne oznamovať zamestnávateľovi všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy na doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne a bankového spojenia, ak sa mu poukazuje výplata na účet v banke, 

p) prichádzať na pracovisko nie pod vplyvom omamných alebo  psychotropných látok a zotrvať tak  po  celú pracovnú dobu a podrobiť sa vyšetreniu za účelom zistenia, či nie sú pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok,

r) pri výkone služby dodržiavať ustrojovaciu disciplínu, čistotu rovnošaty i osobný vonkajší vzhľad,

s) prehlbovať si odborné vedomosti potrebné pre plnenie úloh príslušníka mestskej polície a jeden krát polročne preukázať ich znalosť písomnou formou.

3) Zamestnanec nesmie :

a) vykonávať   činnosť,   ktorou   by  sa  významnou  mierou  znižovala  jeho dôstojnosť  vo  vzťahu  k  vykonávanej funkcii alebo by sa ohrozovala jeho nestrannosť,

b) sprostredkúvať  pre  seba  alebo  inú  fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk      1. so štátom,  2. s obcou,  3. s vyšším územným celkom,  4. so  štátnym  podnikom,  štátnym  účelovým fondom,  s Fondom národného majetku  Slovenskej  republiky  a  s inou právnickou osobou zriadenou štátom,  5. s  rozpočtovou  organizáciou  alebo  príspevkovou  organizáciou,  inou právnickou osobou zriadenou obcou,    6) s  rozpočtovou  organizáciou  alebo  príspevkovou  organizáciou,  inou právnickou osobou zriadenou vyšším územným celkom alebo    7) s  inou  právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku; to  neplatí,  ak  takáto  činnosť  vyplýva zamestnancovi z výkonu práce vo verejnom záujme,

c) požadovať  alebo  prijímať  dary  alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie  darov  alebo  iných výhod v súvislosti a pri výkone práce vo verejnom  záujme;  to  neplatí, ak ide o dary alebo iné výhody poskytované obvykle  pri výkone práce vo verejnom záujme alebo na základe zákona alebo zamestnávateľom,

d) nadobúdať  majetok  od  štátu,  obce,  vyššieho územného celku alebo Fondu národného  majetku  Slovenskej  republiky  inak ako vo  verejnej  súťaži  alebo  vo  verejnej   dražbe,  ak  osobitný  predpis  neustanovuje  inak6)  s výnimkou,   ak   obec   alebo   vyšší   územný  celok  zverejní  podmienky nadobudnutia majetku; to sa vzťahuje aj na osoby blízke zamestnancovi,

e) používať  symboly  spojené  s  výkonom  práce vo verejnom záujme na osobný prospech,

f) zneužívať  výhody  vyplývajúce z výkonu práce vo verejnom záujme, a to ani po skončení výkonu týchto prác,

g) poskytovať   nepravdivé   vyhlásenia  súvisiace  s  vykonávaním  práce  vo verejnom záujme.

4) Zamestnanec môže popri svojom zamestnaní vykonávanom v pracovnom pomere vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter, len s predchádzajúcim písomným súhlasom zamestnávateľa. Ak sa zamestnávateľ nevyjadril do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti zamestnanca, platí, že súhlas udelil.       

5) Zamestnávateľ môže udelený súhlas podľa ods. 4 z vážnych dôvodov písomne odvolať. V písomnom odvolaní súhlasu je zamestnávateľ povinný uviesť tieto dôvody.  Po odvolaní súhlasu zamestnávateľom je zamestnanec povinný bezodkladne zárobkovú činnosť skončiť spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov.      

6) Povinnosti a obmedzenia podľa ods. 4 a 5 sa nevzťahujú na výkon vedeckej, pedagogickej,  publicistickej, lektorskej, prednášateľskej, literárnej a umeleckej činnosti.

7) Ustanovenia odseku 4 sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí vykonávajú remeselné, manuálne alebo manipulačné pracovné činnosti s prevahou fyzickej práce.

8) Pedagogickí zamestnanci sú povinní neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky ktorého zodpovedajú.

V tomto smere najmä:

a) zabezpečujú súlad výchovy a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj detí,

b) postupujú podľa schválených základných pedagogických dokumentov a pedagogicko-organizačných  pokynov,

c) plnia vyučovaciu činnosť a činnosť výchovnej práce v rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti stanovenej  nariadením vlády SR č. 422/2009 Z. z. ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov a vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou,

d) zvyšujú úroveň svojej práce vzdelávaním, samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov ustanovené vyhláškou MŠ SR č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

e) spolupracujú so zákonnými zástupcami detí a verejnosťou pri utváraní dobrých vzťahov so školou.

9) Pri starostlivosti o deti sú pedagogickí zamestnanci povinní najmä:

a) viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a iných predpisov a pokynov príslušných orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve  a pri školských podujatiach (napr. exkurziách a výletoch, v škole v prírode  a pod.),

b) dodržiavať stanovené metodické postupy,

c) v záujme jednotného výchovného pôsobenia na deti spolupracovať so zákonnými zástupcami detí,

d) spolupracovať s ostatnými zamestnancami školy a s triednym učiteľom.

10) Pedagogickí zamestnanci nie sú povinní viesť agendu, ktorá sa priamo netýka výchovno-vzdelávacieho procesu, sú však povinní starať sa o hospodárne zaobchádzanie s učebnicami, školskými potrebami a pomôckami pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

11) Zamestnanci školy sú povinní dodržiavať platné legislatívne predpisy, týkajúce sa mlčanlivosti o zdravotnom stave dieťaťa  a hygienické predpisy, týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu.

12)  Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je ďalej povinný v zmysle § 5 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z. 

a) chrániť a rešpektovať práva dieťaťa a jeho zákonného zástupcu,

b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom stave detí a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do styku,

c) rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa s ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,

d) podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie ustanovenej osobitným predpisom,

e) usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa,

f) pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti,

g) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,

h) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania,

i) vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť  v súlade s aktuálnymi vedeckými poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného programu,

j) poskytovať dieťaťu, alebo jeho zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,

k) pravidelne informovať dieťa, alebo jeho zákonného zástupcu o priebehu a výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu  ustanovenom osobitným predpisom.

13) Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri výkone odbornej činnosti nad rámec základných práv a povinností zamestnancov ustanovených osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná, má právo na

a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju ochranu pred násilím zo strany detí,  rodičov a iných osôb,

b) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,

c) účasť na riadení školy prostredníctvom členstva alebo volených zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy,

d) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho programu, výchovného programu alebo odborných činností,

e) výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj detí a rozvoj ich kompetencií,

f) kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených zákonom č. 317/2009 Z. z. a v jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva,

g) objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti.

Článok 8

Povinnosti vedúcich zamestnancov

1) Na vedúcich zamestnancov sa vzťahujú okrem povinností zamestnancov uvedených v článku 7 aj ďalšie povinnosti uvedené v príslušných ustanoveniach ZP a osobitných predpisov1), v tomto pracovnom poriadku a v ďalších vnútroorganizačných predpisoch.

2) Primátor mesta a vedúci zamestnanci mesta sú oprávnení zisťovať, či zamestnanci, ktorí sú im bezprostredne podriadení nie sú pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a za tým účelom im dať pokyn, aby sa podrobili vyšetreniu.

3) Vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť vedenie evidencie pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti a prekážok v práci týkajúcu sa zamestnancov v ich priamej riadiacej pôsobnosti.

   Vedúci zamestnanci sú povinní najmä:

a) riadiť a kontrolovať prácu podriadených zamestnancov,

b) vytvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

c) zabezpečovať odmeňovanie zamestnancov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, kolektívnych zmlúv a pracovných zmlúv a dodržiavať zásadu poskytovania rovnakého platu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty,

d) utvárať priaznivé podmienky na zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov a na uspokojovanie ich sociálnych potrieb,

e) zabezpečovať, aby nedochádzalo k porušovaniu pracovnej disciplíny,

f) zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa,

g) hodnotiť pedagogických zamestnancov podľa § 52 zákona č. 317/2009 Z. z.

h) zabezpečovať oboznamovanie podriadených zamestnancov s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujúcimi sa na prácu nimi vykonávanú. Na tieto účely je možné využívať elektronickú formu – program „UZN“ mestského úradu. Za splnenie uvedenej povinnosti sa považuje aj zaslanie informácie o vydaní nového právneho predpisu v Zbierke zákonov SR elektronickou formou.  

4) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu mestského zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí.

5)  Vedúci zamestnanec je povinný počas vykonávania funkcie deklarovať svoje majetkové pomery do

a) 30 dní od ustanovenia na miesto vedúceho zamestnanca,

b) 31. marca každého kalendárneho roka.

6) Vedúci zamestnanec oznamuje údaje o svojich majetkových pomeroch v rozsahu podľa osobitného predpisu 7) primátorovi mesta. Majetkové priznanie sa predkladá v uzavretej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“.

7) Riaditeľ materskej školy popri základných povinnostiach uvedených v § 82 Zákonníka práce

a) v súlade s § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. zabezpečuje pedagogickým a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov,

b) zodpovedá za zabezpečenie a vedenie školského registra v súlade s § 58 a § 59 zákona č. 317/2009 Z. z.,

c/ hodnotí zamestnancov podľa § 52 zákona 317/2009 Z. z.

d) rozpracuje zásady hodnotenia zamestnancov podľa § 52 ods. 4 zákona 317/2009,

e) v súlade s § 32 ods. 3 zákona 317/2009 Z. z. určuje štruktúru kariérových pozícií po

    prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom,

f) koordinuje a zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie podľa ročného plánu kontinuálneho 

    vzdelávania,

g) vydáva ročný plán kontinuálneho vzdelávania po schválení zriaďovateľom.

 

Článok 9

Zastupovanie

1) Na účely zastupovania počas neprítomnosti v práci je vedúci zamestnanec povinný určiť zástupcu, pokiaľ nemá ustanoveného stáleho zástupcu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na hlavného kontrolóra.

2) Zastupovaný vedúci zamestnanec je povinný informovať svojho dočasne ustanoveného zástupcu o celkovom stave plnenia úloh organizačného útvaru, ktorý riadi, o jeho právach a povinnostiach. Je povinný ho upozorniť na dôležité okolnosti a skutočnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh organizačného útvaru. Po skončení zastupovania je dočasne ustanovený zástupca povinný informovať vedúceho zamestnanca o stave plnenia úloh.

3) V prípade, že ide o neprítomnosť dlhšiu ako štyri týždne, vyhotovuje sa písomný zápis o stave plnenia úloh na organizačnom útvare, v ktorom sa ďalej uvedie aké úlohy je potrebné v najbližšom   období   riešiť,  ako   aj   ďalšie   skutočnosti  nevyhnutné  na  efektívne  riadenie organizačného útvaru. Zápis podpisuje odovzdávajúci a preberajúci.

4) Zamestnancovi ,  ktorý  dočasne zastupuje  vedúceho  zamestnanca  v celom  rozsahu  činnosti nepretržite  dlhšie ako štyri týždne a zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa zastupovania príplatok za zastupovanie vo výške príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca.

Článok 10

Pracovná disciplína

1) Za porušenie pracovnej disciplíny sa považuje porušenie pracovných povinností zamestnancom vyplývajúcich zo ZP, osobitných predpisov4), všeobecne záväzných právnych predpisov, tohto pracovného poriadku, ostatných vnútroorganizačných predpisov zamestnávateľa, z pracovnej náplne, ako aj príkazov a pokynov nadriadených vydaných v súlade s právnymi predpismi.

2) Za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť podania výpovede.

3) Za závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje zneužitie právomoci verejného činiteľa, právoplatné odsúdenie  za úmyselný trestný čin, prijatie úplatku, neospravedlnená neprítomnosť v práci, požívanie alkoholu (okrem prípitkov na oficiálnych a slávnostných príležitostiach, na ktorých zamestnanec zastupuje zamestnávateľa) alebo omamných látok v pracovnom čase na pracovisku a správanie zamestnanca v rozpore s dobrými mravmi (najmä vulgárne  a  agresívne správanie ).  Kontrola  na  zisťovanie  požitia   alkoholu   sa   vykonáva prostredníctvom pomôcok na zisťovanie alkoholu v dychu.

4) Za porušenie pracovnej disciplíny možno voči zamestnancovi uplatniť tieto opatrenia:

-  písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny,

- zrušenie osobného príplatku resp. príplatku za riadenie najviac  na tri mesiace.

5) Za závažné porušenie pracovnej disciplíny možno voči zamestnancovi uplatniť tieto opatrenia:

- krátenie dovolenky za neospravedlnenú neprítomnosť v práci,

- krátenie resp. nepriznanie odmeny,

- skončenie pracovného pomeru výpoveďou,

- okamžité skončenie pracovného pomeru.

6) Návrhy na uplatnenie opatrení voči zamestnancovi podľa odsekov 4) a 5) predkladá primátorovi mesta príslušný vedúci zamestnanec podľa riadiacej pôsobnosti. O disciplinárnych postihoch hlavného kontrolóra, prednostu mestského úradu, náčelníka mestskej polície a vedúceho sekretariátu primátora mesta rozhoduje priamo primátor mesta.

 

 

Článok 11

Pracovný čas

1) Pracovný čas je 37 a ½ hodiny týždenne, v dvojzmennej prevádzke, ak zamestnanec vykonáva prácu striedavo pravidelne v obidvoch zmenách je pracovný čas maximálne 36 a ¼ hodiny a v nepretržitej prevádzke (mestská polícia), ak zamestnanec vykonáva prácu striedavo pravidelne aspoň v trojzmennej prevádzke je pracovný čas maximálne 35 hodín týždenne a je rozvrhnutý takto :

a) zamestnanci MsÚ, administratívni zamestnanci  a zamestnanci,  ktorí vykonávajú pracovné činnosti remeselné, manuálne alebo  manipulačné s prevahou fyzickej práce, okrem upratovačiek:

 Pondelok: 8.00 hod. - 16.00 hod.

 Utorok: 8.00 hod. - 16.00 hod.

 Streda: 8.00 hod. - 16.00 hod.

 Štvrtok: 7.30 hod. - 16.00 hod.

 Piatok: 7.30 hod. - 15.00 hod.

b) upratovačky - kratší pracovný čas:

 Pondelok: 16.00 hod. - 20.15 hod.                                      Pri úväzku 0,6 je pracovný čas

 Utorok: 16.00 hod. - 20.15 hod.                                          upratovačky dlhší každý deň v

 Streda: 16.00 hod. - 20.15 hod.                                           týždni o 15 min. pri rovnakom

 Štvrtok: 16.00 hod. - 20.15 hod.                                         začiatku pracovného času.

 Piatok: 15.00 hod. - 19.15 hod.

 c) zamestnanci územných detských jaslí:

 - vedúca zariadenia:

 Pondelok - Piatok: 7.30 hod. - 15.30 hod.

 - pestúnky, zdravotné sestry:

 Pondelok - Piatok:

 7.00 hod. - 15.00 hod.

 7.30 hod. - 15.30 hod.

 9.00 hod. - 17.00 hod.

 - upratovačka:

 Pondelok - Piatok:

 6.00 hod. - 14.00 hod.

 9.00 hod. - 17.00 hod.

 - kuchárka:

 Pondelok - Piatok: 6.00 hod. - 14.00 hod.

 - pomocná sila v kuchyni:

 Pondelok - Piatok: 7.30 hod. - 15.30 hod.

d) náčelník a zástupca náčelníka mestskej polície :

Pondelok: 7.00 hod. - 15.00 hod.

 Utorok: 7.00 hod. - 15.00 hod.

 Streda: 7.00 hod. - 15.30 hod.

 Štvrtok: 7.00 hod. - 15.00 hod.

 Piatok: 7.00 hod. - 14.30 hod.

príslušníci mestskej polície - nepretržitý pracovný režim:

 (osem a dvánasťhodinové pracovné zmeny)

 1.zmena (ranná): 7.00 hod. - 15.00 hod.

 2.zmena (denná): 7.00 hod. - 19.00 hod.

 3.zmena (popoludňajšia): 15.00 - 23.00 hod.      v období od 1.11. do 31.3. 13.00 – 21.00 hod.

 4.zmena (nočná): 19.00 hod. - 7.00 hod.

e) zamestnanci materských škôl a školských zariadení – Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov v súlade s § 3 ods. 6 zákona 317/2009 Z. z. tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou.  Riaditeľ môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou  a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska. Ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sú predovšetkým:

a) preukázateľná osobná príprava na výchovno-vzdelávaciu činnosť,

b)preukázateľná príprava pomôcok a starostlivosť o ne,

c)preukázateľná príprava materiálu na vyučovanie - výchovnú prácu,

d)preukázateľné vedenie predpísanej pedagogickej dokumentácie,

e) účasť na poradách zvolávaných vedúcim zamestnancom, prípadne inými orgánmi štátnej správy v školstve,

f) účasť na kultúrnych a iných akciách školy,

g) ďalšie práce súvisiace s pedagogickou činnosťou vyplývajúce z osobitných predpisov alebo v súlade s pokynmi vedúceho zamestnanca, ktorý je zamestnancovi nadriadeným.

Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického zamestnanca sa považuje za jednu hodinu práce nadčas.

Rozvrhnutie pracovného času zamestnancov materských škôl:

Riaditeľka materskej školy                7,30 – 15,30

Pedagogickí zamestnanci                   6,45 – 14,45               8,30 – 16,30

Vedúca školskej jedálne                    7,30 – 15,30

Zamestnanci školskej jedálne            5,30 – 13,30               7,30 – 15,30

Školník, údržbár                                7,30 – 15,30

Upratovačky                                      6,00 – 14,00               9,00 – 17,00

(určenie pracovnej doby pre dni v týždni bude podľa prevádzkového poriadku MŠ)

V prípade potreby je možné upraviť pracovnú dobu podľa prevádzkového poriadku MŠ.

2) O rovnomernom rozvrhnutí týždenného pracovného času rozhoduje primátor mesta po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom. O nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času alebo zavedení konta pracovného času rozhoduje primátor mesta po dohode s príslušným odborovým orgánom. V odôvodnených prípadoch, ak si to vyžadujú prevádzkové potreby, môže primátor mesta po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom povoliť pre vybraných zamestnancov alebo organizačné útvary resp. zariadenia zavedenie pružného pracovného času alebo inú úpravu pracovného času v pracovnej zmluve.

3) Zamestnanec je povinný zapisovať čas príchodu a odchodu z pracoviska, a to najmä začiatok a koniec pracovného času, prácu nadčas, nočnú prácu, pracovnú pohotovosť a dokladovať prekážku v práci vrátane doby jej trvania. Kontrolu dodržiavania týchto povinností vykonáva  nadriadený vedúci zamestnanec, ktorý svojim podpisom potvrdí vykonanie kontroly. Podrobnosti evidencie dochádzky zamestnancov upravuje osobitný predpis.4a) 

4) Úradné hodiny sú určené pre verejnosť a počas nich si môže verejnosť vybaviť na MsÚ úradné záležitosti. Zamestnanci  sú povinní dodržiavať úradné hodiny. Počas úradných hodín musia byť zamestnávateľom určené organizačné útvary MsÚ prístupné verejnosti formou služby zabezpečenej minimálne jedným zamestnancom. V čase prestávky na obed zamestnávateľ zabezpečí možnosť vybavovania úradných záležitostí. Štvrtok je nestránkový deň. V nestránkový deň je pre verejnosť prístupná len podateľňa, pokladňa a sekretariát primátora mesta.

5) Zamestnanec je povinný byť na začiatku pracovného času na svojom pracovisku, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času.

6) Zamestnanec sa nesmie v pracovnom čase bez súhlasu bezprostredne nadriadeného vedúceho zamestnanca vzdialiť z pracoviska. Každé vzdialenie je povinný ihneď oznámiť súčasne s uvedením dôvodov.

7) Každý odchod z pracoviska počas pracovnej doby sa zapisuje do knihy príchodov a odchodov, ktorá sa pre tento účel vedie na jednotlivých pracoviskách zamestnávateľa.

8) Prestávka na obed sa poskytuje v rozsahu 30 minút za deňv čase medzi 11.30 hod. a 13.00 hod. Prestávka na odpočinok a jedenie sa nezapočítava do pracovného času.

 

Článok 12

Prekážky v práci

1) O poskytnutie pracovného voľna pre prekážku v práci na strane zamestnanca požiada zamestnanec nadriadeného vedúceho zamestnanca. Zamestnanec je povinný bez zbytočného odkladu a akoukoľvek formou oznámiť nadriadenému prekážku v práci, ktorú môže predvídať a uviesť predpokladaný čas jej trvania.

2) Ak nastane nepredvídateľná prekážka v práci, musí o nej zamestnanec upovedomiť svojho nadriadeného najneskôr v nasledujúci deň po jej vzniku, ak jej skoršie oznámenie nebolo možné. Príslušníci mestskej polície nepredvídateľnú prekážku v práci oznámia stálej strážnej službe mestskej polície okamžite ako to bude možné, o čom stála služba ihneď vyrozumie náčelníka mestskej polície, alebo jeho zástupcu.

3) Pracovné voľno sa zásadne neposkytuje, ak zamestnanec môže svoje osobné záležitosti vybaviť mimo pracovného času.

4) Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno aj z iných závažných dôvodov okrem dôvodov uvedených v ZP , najmä na vybavenie osobných záležitostí, ktoré sa nedajú vybaviť mimo pracovného času. Náhrada platu sa v týchto prípadoch neposkytuje.

5) O poskytnutí pracovného voľna s náhradou platu pri iných dôležitých prekážkach v práci rozhoduje primátor mesta na základe odporúčania nadriadeného vedúceho zamestnanca a prednostu mestského úradu.

6) Ak bol zamestnanec uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, je povinný to oznámiť bez zbytočného odkladu nadriadenému vedúcemu zamestnancovi a súčasne preukázať túto skutočnosť najneskôr do troch kalendárnych dní príslušným dokladom. Obdobne postupuje zamestnanec pri nástupe na materskú a rodičovskú dovolenku, karanténu, pri ošetrovaní chorého člena rodiny a počas starostlivosti o dieťa mladšie ako desať rokov.

7) Pracovný čas, zameškaný pre prekážky v práci na strane zamestnanca, umožní zamestnávateľ zamestnancovi nadpracovať spravidla do konca  príslušného kalendárneho mesiaca.

8) Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou platu najviac na sedem dní v kalendárnom roku pri vyšetrení alebo ošetrení zamestnanca v zdravotníckom zariadení, ak vyšetrenie alebo ošetrenie nebolo možné vykonať mimo pracovného času  a rovnako v rozsahu najviac sedem dní v kalendárnom roku pri sprevádzaní rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie alebo ošetrenie pri náhlom ochorení alebo úraze a na vopred určené vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, ak bolo sprevádzanie nevyhnutné a uvedené úkony nebolo možné vykonať mimo pracovného času.  

Článok 13

Práca nadčas

1) Práca nadčas je upravená v príslušných ustanoveniach ZP. Prácou nadčas je práca vykonávaná zamestnancom na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien. Ak zamestnanec nadpracúva prácou vykonávanou nad určený týždenný pracovný čas pracovné voľno, ktoré mu zamestnávateľ poskytol na jeho žiadosť, nejde o prácu nadčas.

2) Nariadiť prácu nadčas môže príslušný vedúci zamestnanec s písomným súhlasom prednostu MsÚ, v prípade príslušníkov mestskej polície môže nariadiť prácu nadčas náčelník. Vyúčtovanie práce nadčas sa riadi osobitným predpisom8)  

3) Tehotná žena, žena alebo muž trvale sa starajúci o dieťa mladšie ako tri roky, osamelá žena alebo osamelý muž, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, sa môžu zamestnávať prácou nadčas len s ich súhlasom. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť.

4) Práca nadčas nesmie presahovať v priemere 8 hodín týždenne.

5) V kalendárnom roku možno nariadiť zamestnancovi prácu nadčas v rozsahu najviac 150 hodín. V pracovnej zmluve je možné so zamestnancom dohodnúť rozsah práce nadčas nad uvedenú hranicu a to v rozsahu najviac 250 hodín.

6) Podmienky nariaďovania práce nadčas v súlade s príslušnými ustanoveniami ZP určí zamestnávateľ po dohode s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve.

 

Článok 14

Dovolenka

1) Dobu   čerpania  dovolenky  zamestnancov  určujú primátor mesta a vedúci zamestnanci mesta svojim bezprostredne podriadeným zamestnancom po prerokovaní so zamestnancom  podľa  plánu  dovoleniek  určeného  s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu. Ak sa zamestnancovi poskytuje   dovolenka   v   niekoľkých  častiach ,  musí  aspoň  jedna  časť  byť  najmenej  dva  týždne, pokiaľ sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodne inak. Plán čerpania dovoleniek na kalendárny rok sa vytvára na základe návrhov zamestnancov podľa jednotlivých organizačných zložiek zamestnávateľa tak, aby ho zamestnávateľ a príslušný odborový  orgán prerokovali  najneskôr  do  31.3.  príslušného  kalendárneho  roka. Schválený plán dovoleniek je podkladom pre určenie nástupu na dovolenku.

2) Určenú dobu čerpania dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi aspoň 14 dní vopred, táto doba sa môže výnimočne skrátiť so súhlasom zamestnanca.

3) Zamestnanec je včas povinný oznámiť bezprostredne nadriadenému vedúcemu zamestnancovi  skutočnosti  majúce  význam  pre  určenie  nástupu  na  dovolenku  (rekreácia,

kúpeľná  liečba  a  pod.),  prípadne  včas  navrhnúť  požadovaný termín nástupu dovolenky. O zmenu plánu nástupu na dovolenku môže požiadať zamestnanec svojho bezprostredne nadriadeného vedúceho spravidla 3 pracovné dni pred plánovaným nástupom na dovolenku.

4) Zamestnanec spravidla 3 pracovné dni pred nástupom na dovolenku  vypisuje žiadosť o dovolenku a túto predloží nadriadenému vedúcemu zamestnancovi na schválenie.

5) Primátor mesta určuje a podpisuje čerpanie dovolenky svojim zástupcom, hlavnému kontrolórovi, prednostovi mestského úradu, náčelníkovi mestskej polície a zamestnancom v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.

6) Prednosta mestského úradu určuje a podpisuje čerpanie dovolenky vedúcim oddelení a zamestnancom v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.

7) Náčelník mestskej polície určuje a podpisuje čerpanie dovolenky svojmu zástupcovi a ostatným príslušníkom resp. zamestnancom mestskej polície.

8) Hlavný kontrolór určuje a podpisuje čerpanie dovolenky zamestnancom útvaru hlavného kontrolóra.

9) Vedúci oddelení a vedúci zariadení mesta určujú a podpisujú čerpanie dovolenky zamestnancom v ich priamej riadiacej pôsobnosti.

10) Tlačivá o čerpaní dovoleniek za príslušnú organizačnú zložku je príslušný vedúci zamestnanec povinný odovzdávať mesačne, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca poverenému zamestnancovi.

11) Ak si zamestnanec nemohol dovolenku vyčerpať v kalendárnom roku z naliehavých prevádzkových dôvodov, alebo preto, že zamestnávateľ neurčil jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci, je príslušný vedúci zamestnanec povinný poskytnúť ju zamestnancovi tak, aby sa skončila najneskôr do konca budúceho kalendárneho roka.

12) Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno zamestnancovi poskytnúť len vtedy, ak nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia pracovného pomeru. Náhrada platu za nevyčerpanú dovolenku bude zamestnancovi vyplatená v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru.

13) Vo vzťahu k primátorovi platia ohľadom dovolenky príslušné ustanovenia zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

14) Evidenciu dovoleniek a ďalšiu písomnú agendu týkajúcu sa dovoleniek vedie poverený zamestnanec.

15) V prípadoch neriešených týmto článkom a týkajúcich sa dovolenky sa použijú príslušné ustanovenia ZP a Pravidiel čerpania dovoleniek.

 

Článok 15

Platové náležitosti zamestnancov

1) Odmeňovanie zamestnancov a uplatňovanie platových foriem sa riadi osobitným predpisom9, Poriadkom odmeňovania, kolektívnou zmluvou a príslušnou Smernicou.  Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie a vypláca sa v peniazoch.

2) Plat  pre zamestnancov mesta ( MsÚ, MsP, ÚDJ, MŠ ) sa  vypláca  vo  výplatnom  termíne, ktorým je 12. deň v  príslušnom mesiaci. Ostatným zamestnancom (domácki zamestnanci, zamestnanci zamestnaní na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) sa plat vypláca najneskôr do 20 dňa v príslušnom mesiaci. Ak pripadá výplatný deň na deň pracovného pokoja alebo deň pracovného voľna vypláca sa plat posledný pracovný deň, ktorý predchádza tomuto dňu.

3) Plat sa vypláca v pracovnej dobe a na pracovisku - v pokladni mestského úradu resp. na žiadosť zamestnanca zaslaním na osobný účet.

4) Ak sa zamestnanec nemôže dostaviť prevziať plat z vážnych dôvodov, zašle mu zamestnávateľ plat v deň určený pre jeho výplatu, najneskôr v deň nasledujúci po tomto dni, pokiaľ sa nedohodnú inak. Plat sa zasiela na náklady a nebezpečenstvo zamestnávateľa.

5) Pokiaľ ide o hotovosť vyplácanú v pokladni mestského úradu, zamestnanec je povinný prepočítať si peniaze skôr, ako to potvrdí svojím podpisom na výplatnej listine. Zistené rozdiely ihneď reklamuje pokladníkovi mestského úradu.

6) Vrátenie neoprávnene vyplatených čiastok môže zamestnávateľ žiadať, ak zamestnanci vedeli, alebo museli z okolností predpokladať, že ide o čiastky neoprávnene určené, omylom vyplatené, a to do troch rokov odo dňa, kedy sa zistilo, že čiastky boli nesprávne určené alebo omylom vyplatené.

7) Pri mesačnom vyúčtovaní platu je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi písomný doklad obsahujúci najmä údaje o jednotlivých zložkách platu a o vykonaných zrážkach a o celkovej cene práce. Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu dohodnúť na tom, že sa tento doklad bude poskytovať elektronickými prostriedkami.  Na žiadosť zamestnanca je zamestnanec poverený účtovaním miezd povinný predložiť na nahliadnutie všetky doklady, z ktorých bol plat vypočítaný. Prípadné reklamácie sa vybavujú do piatich pracovných dní, a ak došlo k nesprávnosti, vysporiadajú sa v najbližšom výplatnom termíne. Peňažné nároky sa premlčujú v lehote do troch rokov, pokiaľ neboli pred uplynutím premlčacej doby uplatnené na súde.

8) Zamestnanec môže na prijatie platu splnomocniť inú osobu, splnomocnenie musí byť písomné a musí obsahovať:

- presné údaje o tom kto a koho splnomocňuje (meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo OP a rodné číslo),

- údaj, čoho sa splnomocnenie týka (o plat za aké obdobie ide),

- úplné meno a priezvisko zamestnanca, jeho vlastnoručný podpis a dátum.

10) V individuálnych prípadoch, na žiadosť zamestnanca mu musí byť plat a náhrada platu splatná počas dovolenky vyplatená pred nastúpením na dovolenku v prípade, ak ide o plánovanú dovolenku uplatnenú včas.

11) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov o plate, o náležitostiach s ním súvisiacich a o iných peňažných náležitostiach zamestnanca v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Článok 16

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

1) Za plnenie úloh vyplývajúcich z platných právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  zodpovedajú vedúci zamestnanci. Účasť zamestnancov na zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa riadi osobitnými predpismi.10)   Predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môže vydať zamestnávateľ po dohode so zástupcami zamestnancov.

2) Zamestnávateľ zriaďuje ako svoj poradný orgán komisiu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorú tvoria zástupcovia zamestnancov a zástupcovia zamestnávateľa, najmä odborníci v danom odbore, pričom nadpolovičnú väčšinu tvoria zástupcovia zamestnancov.

3) Príslušný odborový orgán má právo vykonávať kontrolu nad stavom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v objektoch a na pracoviskách zamestnávateľa v rozsahu určenom ZP.

4) Zamestnanec mesta je povinný bezodkladne oznámiť nadriadenému vedúcemu zamestnancovi a príslušnému odborovému orgánu vznik pracovného úrazu alebo služobného úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav . Výsledok zisťovania príčin vzniku pracovného úrazu a všetkých okolností jeho vzniku sa zapíše do predpísaného tlačiva za prítomnosti zamestnanca, ktorý utrpel pracovný úraz, ak je to možné so zreteľom na jeho zdravotný stav a za účasti príslušného zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť.

5) Evidenciu pracovných úrazov vedie príslušné oddelenie poverené agendou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

6) Z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov sa zakazuje fajčiť vo všetkých  úradných budovách, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk.

Článok 17

Starostlivosť o zamestnancov

1) Zamestnávateľ vytvára  vhodné pracovné prostredie a pracovné podmienky, ktoré umožňujú, aby výkon práce bol kvalitný, hospodárny a bezpečný.

2) Zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnanca, príp. o jej zvyšovanie. Je povinný rekvalifikovať zamestnanca, ktorý prechádza na nové pracovisko alebo na nový druh práce, alebo na spôsob práce, ak je to nevyhnutné najmä pri zmenách organizačnej štruktúry alebo pri iných racionalizačných opatreniach.

3) Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancom vo všetkých zmenách. Na účely stravovania sa za pracovnú zmenu považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny.

4) Stravovanie zamestnávateľ zabezpečuje pre zamestnanca vrátane dovolenky a počas práceneschopnosti, túto povinnosť nemá voči zamestnancom vyslaným na pracovnú cestu. Bližšie podmienky dohodne zamestnávateľ s príslušným odborovým orgánom v kolektívnej zmluve.

5) Zamestnávateľ sa so zamestnancom spolupodieľa na účasti na doplnkovom dôchodkovom poistení v zmysle osobitného predpisu a za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve.

6) Zamestnávateľ poskytne pedagogickému  a odbornému zamestnancovi pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní a ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.

7)  Na pracovné voľno podľa ods. 6 majú nárok len pedagogickí a odborní zamestnanci. Ak pracovný pomer takéhoto zamestnanca trvá len počas školského vyučovania, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna na kontinuálne vzdelávanie.

8) Pracovné voľno podľa ods. 6 a 7 čerpá pedagogický a odborný zamestnanec po odsúhlasení riaditeľom školy.

 

Článok 17a

Hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca, zásady hodnotenia

1) Hodnotenie je činnosť obsahom ktorej je posúdenie výsledkov a kvalít činnosti zamestnanca. V súlade s § 52 zákona č.317/2009 Z. z. sa hodnotia

a)  výsledky,

b)  kvalita

c)  náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,

d)  miera osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov. 

2)   Priebežne a na konci adaptačného obdobia hodnotí

a) uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca,

b) uvádzajúci odborný zamestnanec začínajúceho odborného zamestnanca

3) Jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roka hodnotí

a) priamy nadriadený podriadeného. 

4) Hodnotenie podľa odseku 1 je podkladom na

a) rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania,

b) vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania,

c) odmeňovanie. 

O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam podľa predpísaného tlačiva zamestnávateľa, ktoré sa uvádza ako príloha č. 1 tohto pracovného poriadku.

5) Hodnotenie sa realizuje  formou individuálneho pohovoru so  zamestnancom, ktorému predchádza dôsledná príprava hodnotiteľa  ako i hodnoteného. Hodnotenie vykonáva priamy nadriadený zamestnanca.

 

Článok 17b

Postup priameho nadriadeného pri hodnotení  zamestnanca

1) Priamy nadriadený v hodnotenom období priebežne zhromažďuje podklady pre hodnotenie, na základe ktorých hodnotí vykonávanie pedagogickej činnosti pedagogického zamestnanca a odbornej činnosti odborného zamestnanca v hodnotenom období.

2) Súčasťou hodnotenia je hodnotiaci pohovor, ktorý vykoná priamy nadriadený so zamestnancom. Pri hodnotení priamy nadriadený postupuje podľa kritérií určených v zásadách hodnotenia, pričom  dodržiava princípy etiky, objektívnosti a nestrannosti.

3)  Hodnotenie sa zaznamená na predpísanom tlačive, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 tohto pracovného poriadku. Posudzovacie stupnice pre jednotlivé kritériá hodnotenia sú uvedené v prílohe č. 2 tohto pracovného poriadku. Stupnica pre záver hodnotenia je uvedená v prílohe č. 3 tohto pracovného poriadku. Toto hodnotenie odovzdá priamy nadriadený riaditeľovi školy.

 

Článok 18

Náhrada škody

1) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť svojim zamestnancom také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zamestnávateľ zistí nedostatky, je povinný urobiť účinné opatrenia na ich odstránenie.

2) Zamestnávateľ je povinný sústavne kontrolovať, či zamestnanci plnia svoje pracovné úlohy tak, aby nedochádzalo ku škodám. Za sledovanie stavu na zverenom úseku činnosti a za plnenie preventívnych povinností zamestnávateľa voči vzniku škôd zodpovedá príslušný vedúci zamestnanec, ktorý riadi zverený organizačný útvar.

3) Zamestnanec je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života a ku škodám na zdraví a poškodeniu majetku. Ak hrozí škoda, je povinný na ňu zamestnanec upozorniť bezprostredne nadriadeného vedúceho zamestnanca.

4) Ak zamestnanec zistí, že nemá vytvorené zodpovedajúce pracovné podmienky, je povinný oznámiť všetky nedostatky svojmu nadriadenému vedúcemu zamestnancovi.

5) Dohody o hmotnej zodpovednosti musia byť uzatvorené písomne so zamestnancami, ktorí majú zverené určité hodnoty a sú oprávnení s nimi osobne disponovať, pričom ide o hodnoty podliehajúce vyúčtovaniu. Ide o zamestnancov vykonávajúcich tieto pracovné činnosti a o tieto hodnoty:

- zamestnanci pokladne a zamestnanci oprávnení prijímať peňažné hotovosti a ceniny,

- zamestnanci, ktorým sú zverené blokové poukážky na odber pohonných hmôt, olejov a mazadiel,

- zamestnanci, ktorí majú v úschove, prijímajú alebo vydávajú materiály resp. rôzne tovary zo skladu,

- iní zamestnanci, ak spĺňajú podmienku zverených hodnôt podliehajúcich vyúčtovaniu.

6) Ak zamestnanec spôsobil pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním zamestnávateľovi škodu, o jej náhrade rozhoduje primátor mesta po prerokovaní veci v škodovej komisii za účasti hlavného kontrolóra. Zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu.

7) Zamestnávateľ je povinný požadovať od zamestnanca vykonávajúceho práce vo verejnom záujme náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá. U týchto zamestnancov môže zamestnávateľ náhradu škody spôsobenej z nedbanlivosti určiť nižšou sumou, ako je skutočná škoda alebo ako je štvornásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného zárobku zamestnanca. Ak skutočná škoda spôsobená z nedbanlivosti je nižšia ako jeden funkčný plat alebo priemerný mesačný zárobok zamestnanca, suma náhrady škody musí byť najmenej jedna tretina skutočnej škody. Ak skutočná škoda spôsobená z nedbanlivosti je vyššia ako štvornásobok funkčného platu alebo priemerného mesačného platu zamestnanca, suma náhrady škody musí byť najmenej jeden funkčný plat alebo priemerný mesačný zárobok zamestnanca.

8) Ak zamestnanec vykonávajúci práce vo verejnom záujme uhradil aspoň dve tretiny určenej sumy náhrady škody, môže zamestnávateľ upustiť od vymáhania zvyšnej sumy náhrady škody. To neplatí ak ide o zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, a o zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov, alebo ak bola škoda spôsobená úmyselne alebo pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamnej látky alebo psychotropnej látky. 

9) Ak zamestnanec, ktorý nevykonáva práce vo verejnom záujme spôsobil škodu z nedbanlivosti, nesmie náhrada škody u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa štvornásobku jeho priemerného mesačného platu pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu; to neplatí, pokiaľ ide o škodu na hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, a o zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov, alebo ak bola škoda spôsobená pod vplyvom alkoholu alebo po požití omamných látok alebo psychotropných látok.     

10) Pri rozhodovaní o náhrade škody sa prihliada na príčiny vzniku škody, mieru zavinenia, na prípadnú spoluúčasť iných osôb alebo zamestnávateľa na vzniku škody, na výšku škody, rozsah škodlivých následkov a na okolnosti, za ktorých ku škode došlo.

11) Ak vznikla zamestnancovi škoda pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, uplatňuje si nárok na jej náhradu bez zbytočného odkladu písomnou žiadosťou podanou primátorovi. V žiadosti uvedie najmä okolnosti vzniku škody, vyčíslenie jej výšky a dôkazy, o ktoré opiera svoje tvrdenie. Pri rozhodovaní sa uplatní postup podľa odseku 6.

 

Článok 19

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

1) Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi:

a)za škodu, ktorú mu spôsobil zavineným porušením povinností pri  plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním,

b) za nesplnenie povinnosti tým, že neupozornil nadriadeného  na hroziacu škodu, ani proti nej nezakročil, hoci by tým mohol  zabrániť jej vzniku,

c) za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať  na základe uzavretej dohody o hmotnej zodpovednosti.

2) Zamestnanec zodpovedá za stratu nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia.

 Zamestnanec sa zbaví zodpovednosti úplne, prípadne sčasti, ak preukáže, že škoda vznikla úplne, alebo sčasti bez jeho zavinenia.

3) Ak zamestnanec sám alebo spolu s inými zamestnancami spôsobí zamestnávateľovi škodu pri výkone územnej samosprávy v dôsledku vydania nezákonného rozhodnutia alebo nesprávnym úradným postupom, môže zamestnávateľ požadovať regresnú náhradu od zamestnancov, ktorí sa podieľali na vydaní nezákonného rozhodnutia alebo nesprávnom úradnom postupe podľa osobitných predpisov.11)

4)  Ak zamestnanec sám alebo spolu s inými zamestnancami spôsobí zamestnávateľovi škodu pri prenesenom výkone štátnej správy v dôsledku vydania nezákonného rozhodnutia alebo nesprávnym úradným postupom, je zamestnávateľ po uhradení regresnej náhrady štátu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
a) povinný uplatniť voči zodpovedným zamestnancom nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov,12) ak škoda bola spôsobená úmyselným konaním,                                                                                                            
b) oprávnený uplatniť voči zodpovedným zamestnancom nárok na náhradu škody podľa osobitných predpisov, 12) ak škoda bola spôsobená z nedbanlivosti.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Článok 20

Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

1) Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu:

a) ktorá mu vznikla pri plnení pracovných úloh alebo v priamej  súvislosti s ním, a to porušením právnych povinností alebo  úmyselným konaním v rozpore s dobrými mravmi,

b) ktorú mu spôsobili porušením právnych povinností v rámci  plnenia úloh zamestnanci konajúci v jeho mene,

c) ktorá vznikla v súvislosti s pracovným úrazom alebo chorobou z  povolania,

d) na odložených veciach,

e) pri odvracaní škody.

2)  Rozsah  zodpovednosti  za  škodu spôsobenú  pracovným úrazom a  chorobou z povolania je zamestnávateľ povinný prerokovať bez zbytočného odkladu s príslušným odborovým orgánom.

3) Zamestnávateľ sa musí pre prípad svojej zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze alebo pri chorobe z povolania poistiť.

Článok 21

Riešenie sporov

1) Ak sa vyskytnú na pracovisku nedostatky, alebo ak sa zamestnanec cíti byť ukrátený na svojich právach z pracovného pomeru, môže sa obrátiť na svojho bezprostredne nadriadeného príp. na vyššie nadriadeného zamestnanca resp. štatutárneho zástupcu. Môže tiež požiadať odborovú organizáciu, aby s vedúcim zamestnancom prerokovala jeho požiadavky.

2) Zamestnávateľ si môže so zamestnancom upraviť svoje sporné nároky dohodou, ktorá musí mať písomnú formu, inak je neplatná.

3) Spory medzi zamestnávateľom a zamestnancom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy. 

 

Článok 22

Kolektívne pracovnoprávne vzťahy

1) Primátor mesta v spolupráci s prednostom mestského úradu prerokúvajú s príslušným odborovým orgánom všetky zásadné otázky starostlivosti o zamestnancov a ďalšie opatrenia vyplývajúce z platných právnych predpisov. Primátor písomne informuje príslušný odborový orgán o zásadných otázkach rozvoja činnosti zamestnávateľa a o dosiahnutých a predpokladaných hospodárskych výsledkoch.

2) Zamestnávateľ je povinný predkladať príslušnému odborovému orgánu správy o dohodnutých nových pracovných pomeroch, o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili a o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas.

3) Primátor mesta a príslušný odborový orgán uzatvárajú kolektívnu zmluvu, ktorá obsahuje pracovnoprávne nároky zamestnancov dohodnuté v kolektívnom vyjednávaní.

4) Zamestnanci sa zúčastňujú prostredníctvom príslušného odborového orgánu (závodného výboru základnej odborovej organizácie) na utváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok

  1. kolektívnym vyjednávaním,
  2. spolurozhodovaním,
  3. prerokovaním,
  4. právom na informácie,
  5. kontrolnou činnosťou,

 v rozsahu stanovenom Zákonníkom práce, kolektívnou zmluvou a vnútroorganizačnými  predpismi zamestnávateľa.

Článok 23

Záverečné ustanovenia

1) Vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť oboznámenie podriadených zamestnancov s týmto pracovným poriadkom vrátane jeho zmien a doplnkov. Pracovný poriadok je kdispozícii v elektronickej forme v programe „UZN“.

2) Zmeny a doplnky tohto pracovného poriadku sú možné len s predchádzajúcim súhlasom príslušného odborového orgánu.

3) V prípadoch, ktoré nerieši tento pracovný poriadok sa primerane použijú príslušné ustanovenia osobitných predpisov 1), ZP a kolektívnej zmluvy.

4) ZV ZO SLOVES pri MsÚ v Bardejove dal k tomuto pracovnému poriadku súhlas dňa 6.2.2004.

5) Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.3.2004

6) Zmeny a doplnky tohto pracovného poriadku boli odsúhlasené ZV ZO SLOVES pri MsÚ v Bardejove dňa 19.3.2004 a nadobúdajú účinnosť 1.5.2004.

7) Zmeny a doplnky tohto pracovného poriadku boli odsúhlasené ZV ZO SLOVES pri MsÚ v Bardejove dňa 17.3.2005 a nadobúdajú účinnosť 1.4.2005.

8) Zmeny a doplnky tohto pracovného poriadku boli odsúhlasené ZV ZO SLOVES pri MsÚ v Bardejove dňa 12.7.2005 a nadobúdajú účinnosť 1.8.2005.

9) Zmeny a doplnky tohto pracovného poriadku boli odsúhlasené ZV ZO SLOVES pri MsÚ v Bardejove dňa 14.2.2007 a nadobúdajú účinnosť 15.2.2007.

10) Zmeny a doplnky tohto pracovného poriadku boli odsúhlasené ZV ZO SLOVES pri MsÚ v Bardejove dňa 14.11.2007 a nadobúdajú účinnosť 10.12.2007.

11) Zmeny a doplnky tohto pracovného poriadku boli odsúhlasené ZV ZO SLOVES pri MsÚ v Bardejove dňa 30.5.2008 a nadobúdajú účinnosť 1.6.2008.

12) Zmeny a doplnky tohto pracovného poriadku boli odsúhlasené ZV ZO SLOVES pri MsÚ v Bardejove dňa 21.1.2010 a nadobúdajú účinnosť 1.3.2010.

13) Zmeny a doplnky tohto pracovného poriadku boli odsúhlasené ZV ZO SLOVES pri MsÚ v Bardejove dňa 28.6.2010 a nadobúdajú účinnosť 28.6.2010.

14) Zmeny a doplnky tohto pracovného poriadku boli odsúhlasené ZV ZO SLOVES pri MsÚ v Bardejove dňa 28.2.2011 a nadobúdajú účinnosť 15.3.2011.

15)  Zmeny a doplnky tohto pracovného poriadku boli odsúhlasené ZV ZO SLOVES pri MsÚ v Bardejove dňa 25.10.2011 a nadobúdajú účinnosť 1.11.2011.

16)  Zmeny a doplnky tohto pracovného poriadku boli odsúhlasené ZV ZO SLOVES pri MsÚ v Bardejove dňa 26.2.2013 a nadobúdajú účinnosť 1.3.2013.

--------------------------------------                                               -------------------------------

       MUDr. Boris Hanuščak                                                           Ing. Zuzana Uličná

             primátor mesta                                                                     predsedníčka ZV

                                                                                                                     

                                                                                                                                    ------------------------------------       

                      JUDr. Marek Kuruc

                        podpredseda  ZV

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1)  Napríklad Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme,  Zákon č. 553/2003 Z. z. 

2)  Organizačný poriadok Mestského úradu v Bardejove

2a) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

3)    § 5zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme

3a) Napr. Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisovZákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov

4)    Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

4a) Smernica evidencie dochádzky zamestnancov

5)    § 8 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme

6) Napríklad zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve  bytov  a  nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, zákon č. 278/1993 Z. z.  o  správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

7)  § 63 ods. 2 až 4 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8) čl. 10 Poriadku odmeňovania

9) Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme      a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10)  Zákon č.  124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

11)  Napríklad Zákonník práce, Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme a Zákon č. 514/2003  Z. z. o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12)  §13a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

Prílohy k Pracovnému poriadku: Pdf 32

Aktualizoval: Ivan Leščišin, Ing., 2017-01-17, 13:13, ivan.lescisin@bardejov.sk

© 2015 Mesto Bardejov - Svetové dedičstvo UNESCO

webdesign Webdesign, tvorba web stránok

Máte otázku?
Kontaktný formulár »
Napíšte nám