Prečítané: 4163x

hl papier primator

 

V Bardejove: 20. 01. 2020

 

P O Z V Á N K A

na 10. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 23. januára 2020 (štvrtok) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejov

 NÁVRH PROGRAMU:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu
 3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 4. Návrh na schválenie žiadostí o NFP:
  1. „Realizácia vodozádržných opatrení v intraviláne mesta Bardejov – II. etapa“   (rozprava)
  2. „Realizácia spoločného mikroprojektu s názvom Majster svätej spravodlivosti na  chodníku beskydských zbojníkov  „beskydníkov“ Biecz – Bardejov „(rozprava)
  3. „Nájomné byty nižšieho štandardu – 16 bytov a technická vybavenosť k nájomným bytom – sídlisko Poštárka“  a návrh na zrušenie uznesenia MsZ č.91/2019 zo dňa 12.12.2019  (rozprava)
  4. „Oprava havarijného stavu radových rodinných domov v rómskej komunite Poštárka v Bardejove“
 5. Návrh na úpravu Zásad odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach v meste Bardejov zabezpečovaných Zborom pre občianske záležitosti (rozprava)
 6. Záver

 

  MUDr. Boris Hanuščak, v.r.
primátor mesta